กรมการแพทย์แผนไทย-สกว.ทุ่ม 80 ล้าน ปั้นนักวิจัย ป.เอก ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือ สกว. ร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก คปก. 40 ทุน รวมงบประมาณ 80 ล้านบาท หวังสร้างระบบวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพและเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกภายใต้กรอบโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาสำคัญและขาดแคลน

นพ.สุเทพ กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอก เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของนักวิจัยรองรับการวิจัยและพัฒนา ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก ตลอดจนการได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการระดับนโยบายซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทุนวิจัยของ สกว. โดย คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกันสร้างบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ขณะที่ผู้อำนวยการ สกว. ระบุว่าการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างนักวิจัย 4.0 เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ “คปก.เพื่อหน่วยงานรัฐ” ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อภารกิจและยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะช่วยสร้างบุคลากรระดับสูง ยกระดับคุณภาพกำลังคน และพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรในภาครัฐที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 40 ทุน ทุนละ 2 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึง 2565

ในโอกาสนี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการให้ทุนวิจัย พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของกรมการแพทย์แผนและการแพทย์ทางเลือก และผลงานการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. จาก สกว. ประกอบด้วย

  1. ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดชะมวงโอนที่สกัดด้วยน้ำมันรำข้าวสำหรับป้องกันโรคมะเร็ง โดย รศ. ดร. ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม และ ผศ. ดร.สุปรียา ยืนยังสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้ ได้แก่ อาหารเสริมชนิดแคปซูล เจลแต้มสิว ครีมบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้น ต่อต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ น้ำมันแก้วิงเวียนศีรษะและลดอาการปวดเมื่อยจากไขมันจระเข้ โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และ น.ส.วีรยา ภูผิวคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. งานวิจัยสารสกัดฮีโกลบินที่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์เปปซินซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาและเวชสำอางในอนาคต โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และ น.ส.จิราพร เหลืองสกุลไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
  4. ผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่กระตุ้นการขึ้นใหม่ของผม และผลิตภัณฑ์ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกาย โดย รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และ นายจักรินทร์ ศรีวิไล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรมการแพทย์แผนไทย-สกว.ทุ่ม80ล้าน ปั้นนักวิจัยป.เอกขับเคลื่อนระบบสุขภาพ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 --- นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท...

Posted by สกว. on Wednesday, July 26, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400