สกว. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

สกว. ผนึกกำลัง 24 มหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าภายใต้โครงการ “ท้าทายไทยฯ” กลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” หนุนเสริมทักษะนักบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ ท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมี คุณธานินทร์ ผะเอม อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

โครงการท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สกว. จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของทั้ง 24 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับจังหวัด 4.0” โดย ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านนวัตกรรมสังคม ตลอดจนกิจกรรมคลินิกปรึกษาด้านต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ดร.ปรีชา อุยตระกูล อ.สุปราณี จงดีไพศาล รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยหนุนเสริมทักษะและความสามารถของนักบริหารจัดการงานวิจัยทั้ง 24 มหาวิทยาลัย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400