สกว. ดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

สกว. ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ณ องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ สกว. ก้าวสู่ความเป็นองค์กรมาตรฐานสากล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ อดีตผู้อำนวยการ สกว. ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกว. นำคณะทำงานและกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สกว. เดินทางไปดูงานบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ณ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย

วัตถุประสงค์ของการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ทั้งการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผลจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ สกว. ต่อไป

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ยึดหลัก COSO- Enterprise Risk Management ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมี S-O-F-C Framework ได้แก่

  • Strategic Risk
  • Operational Risk
  • Financial Risk
  • Compliance Risk

โดยแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย

  1. กำหนด RF (Risk Factor) ระดับฝ่าย/กอง/แผนก ของแต่ละ S-O-F-C Framework
  2. ประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละ RF โดยใช้ Risk Metrix
  3. กำหนด Key Risk Indicators (KRIs) ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักที่เป็นสาเหตุสำคัญของแต่ละ RF
  4. กำหนด Risk Appetite (RA) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ Risk Tolerance (RT) ระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ของแต่ละ KRIs (หรือ RF)
  5. กำหนด Treatment Plan ของแต่ละ KRIs
  6. กำหนด Risk Map และ Percentage

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400