สกว. ร่วมผนึกกำลัง บีโอไอ ตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง

บีโอไอเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง (STC) จับมือหน่วยงานรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “ศูนย์บุคลากรทักษะสูง” หรือ Strategic Talent Center (STC) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตรัสจามจุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า ศูนย์ STC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน บุคลากรที่มีทักษะสูง สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ตลอดจนประสานงานเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้แก่บุคคลที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยจะช่วยให้บริษัททั้งไทยและต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การให้บริการของศูนย์ STC จะครอบคลุม 3 ด้าน คือ

  1. การแนะนำผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายซึ่งครอบคลุมนักวิจัยในภาครัฐ ผู้ได้รับทุนวิจัย นักเรียนทุนระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. การให้บริการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Expertise Recognition) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยศูนย์ STC จะส่งต่อข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่บริษัทประสงค์จะนำเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารับรอง และ
  3. การอำนวยความสะดวกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในเครือของศูนย์ STC จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ทั้งในกรณีที่ทำงานในบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยศูนย์ STC จะทำงานเชื่อมต่อกับระบบ e-Expert ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ตั้งอยู่ที่ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี

ทั้งหมดนี้นับเป็นบริการใหม่ของบีโอไอที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ

ขณะที่ ดร. สุวิทย์ ระบุว่าหัวใจของการพัฒนาประเทศไทย คือ ทุนมนุษย์ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทย 4.0 ประเทศต้องพัฒนาคนและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ซึ่งศูนย์ STC นี้จะเป็นเสมือน “Missing Link” ที่ตอบโจทย์ให้กับเอกชนที่จะมาลงทุนในประเทศ ศูนย์จะระดมคนเก่งให้มาทำงานงานในประเทศมากขึ้น และ “Matching” ความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงทำหน้าที่รวมรวบนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ BOI ก็ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม ขับเคลื่อนด้วยปัญญา ให้สิทธิประโยชน์ในรูป Non Tax Intensive มากขึ้น และความร่วมมือนี้จะเป็นการผลึกกำลังทำงานข้ามกระทรวงเพื่อตอบโจทย์ภาคเอกชน ซี่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400