Universities and Government Researches Innovation

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สกว. โดยฝ่ายอุตสาหกรรม และ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ร่วมกับ สวทช. และ The Royal Academy of Engineering จัดงาน “Universities and Government Researches Innovation” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Technology Investment Conference 2017 ที่จัดขึ้นโดย Software Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Leaders in Innovation Fellowship Programme (LIF Program) ที่จะมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนในปีที่ 4 ซึ่งนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศไทยและอังกฤษ เพื่อสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า LIF Programme เป็น 1 ใน 14 โครงการที่ สกว. ได้ดำเนินการภายใต้ Newton Fund ด้วยเล็งเห็นว่าจะสนับสนุนให้นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการ Technology Commercialization เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเองได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และมีเป้าหมายในการผลักดันผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยในหลากหลายสาขาและระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ สกว. ได้สนับสนุนทุนโครงการ LIF มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี จำนวนปีละ 7 คน รวม 21 คน ซึ่งงานในวันนี้จะมีส่วนหนึ่งของ Alumni ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 3 ของทั้ง สกว. และ สวทช. มารวมตัวกันอยู่ที่นี้ด้วย จากการดำเนินการใน 3 ปีที่ผ่านมาพบว่านักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น มีทิศทางในการผลักดัน และต่อยอดผลงานวิจัยของตนเอง นักวิจัยหลายคนสามารถต่อยอดผลงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ และสามารถจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีได้

นอกจากนี้ในงานยังได้รับเกียรติจาก นายโสภณ บุณยรัตนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท VNET Capital ซึ่งบรรยายพิเศษในมุมมองการลงทุนของ Venture Capital ในสตาร์ทอัพเมืองไทย รวมถึงได้ทราบถึงรายละเอียดการรับสมัครโครงการ LIF ปีที่ 4 และได้เห็นตัวอย่างการ Pitching ตลอดจนการเสวนาประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ LIF จากตัวแทนผู้เคยได้รับทุน โดยมี ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุโส สกว. บรรยายหัวข้อ Bacterial luciferase as a gene repoter – Enzmart BioTech Co. และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว นักวิจัย สกว. บรรยายเรื่อง Tough Heat a Cocoa Butter Alternative from Mango Kernel Fat for High-Temperature Resistant Chocolate

อนึ่ง สกว.จะเปิดรับสมัคร LIF ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2560

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400