สวนช. เตรียมดัน คปก. เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบกว่า 3 หมื่นล้าน

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเลขานุการร่วม

ในการประชุม สวนช. ครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ครอบคลุมยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประเด็นท้าทายทางสังคม สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ สร้างบุคลากร พัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง โดยกำหนดวาระการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ การบริหารจัดการน้ำ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สังคมสูงวัย การบริหารภาครัฐไปสู่ดิจิทัล การบริการมูลค่าสูง คนไทยในศตวรรษที่ 21 ความเป็นเมืองและเมืองอัจฉริยะ โลจิสติกส์ และ สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของตัวอย่างโปรแกรมตามระเบียบวาระการวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุม สวนช. ได้พิจารณา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ระยะที่ 2 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยวางแผนไว้ว่าจะจัดสรรทุนจำนวน 11,930 ทุน เป็นงบประมาณจำนวน 33,305 ล้านบาท

ที่ประชุม ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 4 คณะ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว

 

ซูเปอร์บอร์ดเตรียมดัน คปก.เฟส 2 เข้า ครม. ตั้งงบ 33 ล้านบาท พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานสภาน...

Posted by สกว. on Wednesday, June 7, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400