สกว. - ศาลปกครอง เปิดมิติใหม่ ร่วมเป็น ‘ต้นแบบ’ ผลิตงานวิจัยทางกฎหมาย

31 พฤษภาคม 2560 นายสุรพันธ์ บุรานนท์ รองเลขาธิการศาลปกครอง และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย” ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง กับ สกว. ณ อาคารศาลปกครอง

โดยการลงนามดังกล่าวเป็นไปเพื่อความร่วมมือให้เกิดการวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในมิติทางกฎหมาย และร่วมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคนโยบายและปฏิบัติ ภาคเอกชนและสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสร้างเครือข่ายการวิจัยในมิติทางกฎหมายทั้งในประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของการผลิตงานวิจัยในมิติทางกฎหมาย ที่มีเจตนารมณ์สำคัญ ในการพัฒนาสังคมวิชาการด้านกฎหมายของประเทศไทย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400