กสิกรไทย จับมือ สกว. ปลูกต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กไทย 4.0

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน “เพาะพันธุ์ปัญญาสำหรับเด็กไทย 4.0” ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อเรียนรู้และผลที่เกิดจากกระบวนการการศึกษาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ในระยะ 4 ปี อันจะเป็นการต่อยอดสู่นโยบายการศึกษาสำหรับเด็กไทย 4.0 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ นายวิบูรณ์ คูสกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย คณะครู นักเรียนโครงการเพาะพันธ์ปัญญา เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาเรื่อง “มุมมองระบบการศึกษาที่สร้างคนสำหรับคนไทย 4.0” ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลปัจจุบันได้เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านการพัฒนามาแล้วหลายยุค ไล่ตั้งแต่ยุคไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร พอประชาชนเริ่มกินดีอยู่ดีในระดับหนึ่งประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคปัจจุบัน หรือยุคไทยแลนด์ 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก จนกระทั่งรัฐบาลนี้ที่กำลังมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่โมเดล ไทยแลนด์ 4.0 โดยโจทย์หนึ่งของการพัฒนา คือ การทำให้ประชาชนในประเทศนั้น “อยู่ดี มีสุข” ควบคู่ไปกับ “การพัฒนาคน” ซึ่งการจะเป็นเช่นนี้ได้จะต้องมีเครื่องมือ และกระบวนการ เข้ามาช่วยขับเคลื่อน” รองนายกกล่าวและว่า 

งานวิจัย สกว. และโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรู้ ปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขณะเดียวกันโครงการเพาะพันธ์ปัญญา ระบบการเรียนการสอนระบบการวิจัย หรือ ระบบคิดตามเหตุและผล จะช่วยสนับสนุนแผนการพัฒนาด้วยความมั่งคั่ง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จากนั้น รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการ กล่าวว่า เพาะพันธุ์ปัญญาเป็นโครงการที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการทำโครงงานฐานวิจัย ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีหลักในการดำเนินการ 4 ประการ คือ (1) ฟื้นฟูจิตวิญญาณครูด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา (2) ฝึกครูให้ถาม ให้นักเรียนคิดเข้าหาความรู้ (3) พัฒนากระบวนการคิด เชิงเหตุและผล และสนับสนุนให้ครูเรียนรู้กันเองด้วยการสร้างชุมชนเรียนรู้

การดำเนินงานในปีที่ 4 นี้ โครงการได้พัฒนานักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 4,083 คน โดยมีครูเข้าร่วม 719 คน  มีโรงเรียนเข้าร่วม 88 โรงเรียน ทำโครงงานทั้งสิ้น 869 โครงงาน แต่ละโรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนให้ทำทั้งห้องจำนวน 1 ห้อง และมีโรงเรียนเพิ่มห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาเองจนขยายจาก 88 ห้องเป็น 137 ห้อง นักเรียนทั้งห้องแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ทำ 10 โครงงาน ภายใต้ประเด็นหลักเดียวที่ได้มาจากการลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงเรียน ซึ่งจะครอบคลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยนักเรียนใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบของโจทย์   

ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเป็นประเทศไทย 4.0 การทำโครงงานฐานวิจัยแบบเพาะพันธุ์ปัญญา ที่มีกระบวนการให้นักเรียนใช้ความคิดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของงานวิจัย จึงเป็นคำตอบสำคัญในการสร้างกำลังคนที่คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การคิดขั้นสูง และเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน มีกระบวนทัศน์พัฒนา และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ

ด้านนายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ด้วยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน ต่อยอด และช่วยกันขยายผล “กระบวนการเรียนรู้ใหม่” ให้เป็นที่รับรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร ที่คำนึงถึงความสมดุลในการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยมีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้าน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ทั้งในแง่การสร้างคนไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ให้ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีความตั้งใจจะนำพาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติ ด้วยการพัฒนาคนผ่านกระบวนการศึกษา จะเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ประเทศ ธนาคารจึงขอสนับสนุนการดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

อนึ่งเวทีนำเสนอผลงานในวันนี้ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษที่สำคัญ 2 หัวข้อ คือ “มุมมองระบบการศึกษาที่สร้างคนสำหรับประเทศไทย 4.0” โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง และ “ข้อเรียนรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อนโยบายการศึกษาสำหรับคนไทย 4.0” โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช พร้อมเวทีเรื่องเล่า “การเรียนรู้บนเส้นทางสายเพาะพันธุ์ปัญญา” และละคร “ไขว่คว้าหาปัญญา” เพื่อสื่อสารความเข้าใจที่ว่า ภาคส่วนต่างๆ ควรทำงานร่วมกันอย่างไรถึงจะสร้างเด็กไทย 4.0 ได้  พร้อมกันนี้ในช่วงท้ายของการจัดงานได้มีการมอบรางวัล “ครูปัญญาทีปกรเพาะพันธุ์ปัญญา” ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับแม่พิมพ์ของชาติต่อไป


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400