สรุปผลการดำเนินงาน-ปรับแผนยุทธศาสตร์ สกว.

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สกว. ครั้งที่ 10/2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระสำคัญคือ การชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ของฝ่าย/โครงการ/หน่วย/กลุ่มงานต่างๆ ภายใน สกว. รวมถึง การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สกว. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายกองทุน และ Spearhead R&I Program ซึ่งเห็นว่าควรเริ่มพัฒนาโจทย์วิจัยจาก Demand Side เพื่อให้เกิด Output, Outcome และ Impact มากขึ้น และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เช่น e-Review เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Smart & Innovation

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร สกว. ร่วมงาน STS Forum ที่ญี่ปุ่น กระตุ้นใช้ S&T แก้ปัญหาสังคมร่วมกับเอกชน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน The 14th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum) ณ Kyoto International Conference Center โดยมี ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมด้วย รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม ร่วมงานด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

“SDGs เทรนด์สหประชาชาติ” เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

สกว. จัดนำเสนอ “งานวิจัย SDGs” พร้อมระดมความเห็น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : สถานะและก้าวต่อไป” ตามเทรนด์สหประชาชาติ พบความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนพิการ และบุตรของแรงงานนอกระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ จุฬาฯ ตั้ง “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร”

สกว. ผนึกกำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย “ศูนย์ความเสี่ยงอาหาร” มุ่งเน้นบทบาทการประเมินความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความเสี่ยงให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยง และเชื่อมโยงความรู้ทั้งในส่วนวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยจะเป็นอย่างไรอีก 20 ปีข้างหน้า? นักวิจัยระดมสมองพยากรณ์ภาพอนาคต ที่ดิน พลังงาน น้ำ ของประเทศ

ความท้าทายของมนุษย์โลกที่สำคัญในอนาคต คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินในภาคเกษตร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและน้ำ การคาดคะเนอนาคตของการใช้ที่ดิน ภาพในอนาคตของน้ำ จากนโยบายต่างๆ และความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า จึงมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในเวทีสัมมนา “ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย” โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 59