รายงานประจำปี 2553 สกว.

annualreport2553รายงานประจำปี 2553

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สร้างสรรค์ปัญญา

เพื่อพัฒนาประเทศ "สร้างกลไกขับเคลื่อนความรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา"

 

 

ค่านิยมของ สกว. (TRF'S core values)

 

Think Globally                                  คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม

Research Management Excellence    มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย

Force for Changes                           เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายงานประจำปี 2553984