ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2560

คำนำ

“งานวิจัย” เป็นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง พัฒนานักวิจัยทุกระดับ และผลักดันความรู้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกด้าน โดย สกว. มุ่งหวังให้ผลจากการทำงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในทุกพื้นที่ และแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างรอบด้าน

สกว. เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของงานวิจัยที่ได้รับการสนุนจาก สกว. ทุกผลงานและต้องการให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของงานวิจัยในหมู่ประชาคมวิจัยและสาธารณะชนในวงกว้าง จึงได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผลงานเด่นในการสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี พ.ศ. 2560 สกว. ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น จำนวนทั้งสิ้น 14 ผลงาน ตามมิติในด้านการใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ 1) ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย จำนวน 4 ผลงาน 2) ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ จำนวน 2 ผลงาน 3) ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จำนวน 4 ผลงาน และ 4) ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน โดยสาระสำคัญของผลงานแต่ละกลุ่มได้ปรากฏในหนังสือ “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560” เล่มนี้

ในโอกาสนี้ สกว. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยประจำปี 2560 ความสำเร็จในครั้งนี้ล้วนเกิดจากพลังความคิดสร้างสรรค์ พลังปัญญา และการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะทำให้ผลงานวิจัยตอบโจทย์ และสร้างผลกระทบด้านบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สกว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นจะส่งเสริมให้คณะผู้วิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยที่มีคุณค่า สร้างผลกระทบต่อสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาประเทศด้วยฐานความรู้จากการวิจัยต่อไป

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 256011,579