ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559

คำนำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” เป็นประเทศ พัฒนาแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศอย่างมีส่วนร่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นความสำคัญ และให้คุณค่าแก่ผลงานวิจัยทุกประเภทมาโดยตลอด เนื่องจากผลงานวิจัยต่างๆ ล้วนเป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สกว. ได้สนับสนุนงานวิจัย และบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมศาสตร์ทุกด้าน อีกทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และมีกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในการยกระดับ วงวิชาการ สร้างความรู้และเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ภาคนโยบายและภาคประชาชน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ การยกระดับเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย การเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยู่ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ ทุกภาคส่วนในการปรับตัวให้ทันการณ์ซึ่งต้องอาศัยสร้างและใช้ “ความรู้และนวัตกรรม” เป็นสำคัญ

สกว. ได้พิจารณาเห็นคุณค่าของผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้วิจัยและผลงาน สกว. จึงได้จัดคัดเลือกผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น ผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจำทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นได้คัดเลือก ผลงานวิจัยเด่น จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน แบ่งตามการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และผลกระทบในด้าน ต่างๆ ได้แก่ 1) ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย จำนวน 2 ผลงาน 2) ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ จำนวน 1 ผลงาน 3) ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ จำนวน 2 ผลงาน 4) ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จำนวน 4 ผลงาน และ 5) ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน โดยสาระสำคัญของผลงานแต่ละกลุ่ม ได้ปรากฏในเอกสาร “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559” เล่มนี้ นอกจากนี้ในงานได้จัดเวทีเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยในรายละเอียดแก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โอกาสนี้ สกว. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ผลงานได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาของนักวิจัยทุกท่าน ตลอดจน สถาบันต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและร่วมผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

โอกาสนี้ สกว. ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ผลงานได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2559 และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาของนักวิจัยทุกท่าน ตลอดจนสถาบันต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและร่วมผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจหนึ่งของผู้ทำงานแต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความภาคภูมิใจที่ท่านได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวงวิชาการ ซึ่งองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรวิจัยที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นฐานและกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 25594,338