สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 1/2562

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม - พวอ.
(Research and Researchers for Industries - RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

ภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ และต้องมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดทุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และ ผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดงบประมาณ

งบประมาณในหมวดต่างๆ ควรมีสัดส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดงบประมาณหมายเหตุ
1. หมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง+ค่าตอบแทน รวมกันไม่เกิน 30% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน
2. หมวดค่าจ้าง
3. หมวดค่าใช้สอย  
4. หมวดค่าวัสดุ  
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 50% ของงบประมาณทั้งหมด
6. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
7. หมวดค่าบำรุงสถาบัน ไม่เกิน 10% ของงบประมาณ ไม่รวมค่าครุภัณฑ์+ค่าบำรุงสถาบัน

หมายเหตุ : การอนุมัติสนับสนุนให้ทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สกว. และ สนช. เป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน RISE

1. โครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (micro-small scale enterprise) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)
 2. โจทย์วิจัยต้องเป็นความต้องการจากผู้ประกอบการ
 3. ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย
 4. ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย
 5. ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
 6. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม
 7. ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 8. ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 9. ไม่เป็นโครงการที่ยื่นขอทุนซ้ำซ้อนกับแหล่งทุนอื่น

2. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
 6. ถ้าเคยได้ทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
 2. เป็นสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้และสามารถตรวจสอบได้
 3. ต้องสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
 4. มีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สถานที่ในการทำวิจัยได้
 5. มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 6. สามารถติดตามงานวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ
 7. อยู่ระหว่างได้รับทุนอื่นๆ จาก สนช. ไม่เกิน 2 โครงการ (หากมี)

เงื่อนไขการปิดโครงการ

1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการดำเนินงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. สิทธิบัตร (Patent)
 2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype)
 3. การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องได้รับการประเมินและความเห็นชอบจากผู้ประกอบการ / ภาคอุตสาหกรรม สกว. สนช. และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีคุณภาพให้สามารถปิดโครงการได้

2. ส่งรายงานการเงินฉบับสมบูรณ์
3. ส่งรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ์
4. ส่งรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆเพื่อขอรับทุน RISE ได้ที่ http://rri.trf.or.th --> ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
 2. นักวิจัยหัวหน้าโครงการโปรดดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 3. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) อย่างละ 1 ชุด โดยกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครและแนบไฟล์ทั้งหมดในระบบรับสมัครทุนออนไลน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ด้านล่าง

โครงการ พวอ. (ทุน RISE)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

 • ข้อเสนอโครงการ (RISE-1) พร้อมด้วย research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ทำ โดยมี Impact--> Outcome --> Output --> Process --> Input ที่ชัดเจนอีก 1 หน้า (A4)
 • ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย (RISE-2)
 • รายชื่อผู้ทำงานในโครงการ (RISE-3)
 • ข้อมูลประวัติผู้ทำงานในโครงการ (RISE-4)
 • หนังสือแสดงความร่วมมือและต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย-ฉบับจริง (RISE-5)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ
 • กรณีวิสาหกิจชุมชน โปรดแนบหลักฐานแสดงการดำเนินกิจการด้วย (ท.ว.ช. 3)

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณา

กำหนดการ

กระบวนการกรอบระยะเวลาโดยประมาณ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 7 - 31 ม.ค. 62
ประเมินข้อเสนอโครงการ 1 - 13 ก.พ. 62
รวบรวมผลประเมินและสรุปผลส่งกลับให้นักวิจัยปรับแก้ไข 14 - 17 ก.พ. 62
เชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการมานำเสนอโครงการวิจัย 18 - 28 ก.พ. 62
นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานทุน RISE 1 - 7 มี.ค. 62
ทำสัญญารับทุน 8 - 31 มี.ค. 62

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่ไม่ส่งเอกสารการสมัครมายังโครงการ พวอ. มาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาโครงการที่กรอกข้อมูล ลงนาม หรือ เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ www.nia.or.th


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศทุน RISE ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RRi_RISE_Announcement_20190109.pdf)RRi RISE 2562 Rnd.1ประกาศรับสมัครทุนวิจัย...กิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 1/256285