โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุน คปก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศรับสมัครทุนใน 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ทุน คปก. - อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน

 • ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเป้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (จำนวน 100 ทุน) และจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (จำนวน 20 ทุน)

2. ทุน คปก. - Frontier research จำนวน 50 ทุน

 • ลักษณะโจทย์วิจัย : Upstream research / Forefront research/ Cutting-edge

3. ทุน คปก. - มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  จำนวน 30 ทุน

 • ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง กรม หรือ หน่วยงาน  หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้
  • ­การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน
  • ­การปฏิรูปการศึกษา
  • ­ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน
  • ­Climate change
  • ­การบริหารจัดการน้ำ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน คปก. ปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 22) ที่ได้รับทุน คปก. และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมกันไม่เกิน 5 ทุน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และข้อเสนอโครงการพร้อมกัน ดังนี้

1. อาจารย์ที่ปรึกษา

 • มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่สังกัด และมีอายุไม่เกิน 63 ปี
 • ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะคุมวิทยานิพนธ์
 • สถานะและผลการดำเนินการรับทุน คปก. ที่ผ่านมา และทุนอื่นๆ ของ สกว.
 • อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 57 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) อาจารย์ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำในสถาบันที่จะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีว่าจะสามารถอยู่ทำงานกับมหาวิทยาลัย/หรือสถาบันได้นานพอที่จะดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหากได้รับการต่ออายุราชการ ก็ขอให้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

2. นักศึกษา

คปก. จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดีเด่นที่สุด โดยพิจารณาจาก

 • ผลการเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรีด้วย) และลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนระดับปริญญาตรี
 • ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากคะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET
 • ศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก. (3-5 ปี) และอายุไม่เกิน 40 ปี
 • ระยะเวลาที่เข้าเรียนปริญญาเอกมาแล้วก่อนสมัครทุน คปก.

3. ข้อเสนอโครงการ

 1. ข้อเสนอโครงการจะต้องมีความยาว 4 หน้ากระดาษ A4 (ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 14) ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้
  1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  2. ประเภททุนที่สมัคร (อุตสาหกรรม/ Frontier research/ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
  3. ระบุความต้องการของภาคอุตสาหกรรม/ภาคการใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ เช่น หน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐหรือเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง กรม เป็นต้น
  4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
  5. คำหลัก (keyword) ของโครงการวิจัย (3-5 คำ)
  6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review)
  7. สมมุติฐานของการโครงการ
  8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
  9. ระเบียบวิธีวิจัย
  10. ขอบเขตของการวิจัย
  11. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และ ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้จากการวิจัย
 2. Research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ทำ โดยมี impact  outcome output process และ input ที่ชัดเจน

วิธีการสมัครขอทุน

อาจารย์ที่ปรึกษา เสนอชื่อนักศึกษา และส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อสมัครขอรับทุน คปก. พร้อมกัน โดยสมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgj.trf.or.th เท่านั้น โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาสมัครผ่านระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgj.trf.or.th และจะได้รับ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อเสนอโครงการ และ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” ส่งให้นักศึกษาใช้ในการสมัครขอรับทุนในข้อ 2
 2. นักศึกษาใช้ “รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา” และ ข้อเสนอโครงการ เพื่อสมัครผ่านระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgj.trf.or.th

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม - 15 เมษายน 2562 ประกาศผล วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

วันเริ่มรับทุน

นักศึกษา สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร

คปก. จะพิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก.ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากวันที่ข้อมูลในระบบปิดแล้ว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาอนุมัติทุน หากพบภายหลังว่าข้อมูลที่กรอกในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ติดตามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่
https://rgj.trf.or.th/main/announcement/ประกาศรับสมัครทุนโครงก/

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
ประกาศรับสมัครทุน คปก. ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22227