โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การสมัครขอทุนของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนรุ่นที่ 21 (เฉพาะสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สามารถสมัครขอรับทุน และเสนอชื่อนักศึกษามาพร้อมกัน โดยอาจารย์และนักศึกษา สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561

วันเริ่มรับทุน

นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผู้สมัคร

คปก. ใช้ข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครทุน คปก. จากระบบออนไลน์ ดังนั้น ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครมาทางไปรษณีย์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนอาจารย์และนักศึกษา

  • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

หมายเหตุ

คปก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูลและมีเอกสารแนบไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกในเวบไซต์

ติดตามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่
https://rgj.trf.or.th/main/announcement/ประกาศรับสมัครอาจารย์ท-3/

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...รับทุน คปก. รุ่นที่ 21263
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21250