ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" สำหรับการเชิญวิทยากรจาก ตปท. มาจัดกิจกรรมทางวิชาการ ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 3 ทุน

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

“ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” สนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (special lecture) การบรรยายสาธารณะ (public lecture) หรือการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้ และบูรณาการความรู้ระหว่างสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

สนับสนุนจำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (ผู้รับทุน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าจัดกิจกรรม และอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้รับทุน

ผู้รับทุนต้องเป็นอาจารย์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือนักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยในประเทศไทย ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของวิทยากร

วิทยากรต้องเป็นนักวิชาการ นักเขียน หรือศิลปินชาวต่างประเทศ ทั้งที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรืออิสระ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในสาขาของตนในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ

ผู้รับทุนต้องติดต่อกับวิทยากรในเบื้องต้นและวิทยากรได้ตอบรับในหลักการแล้ว

เกณฑ์การพิจารณา

คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาจาก

  1. ผลงานและคุณสมบัติของวิทยากร
  2. รูปแบบการจัดงาน
  3. ศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางวิชาการ แนวคิด วิธีวิจัย หรือประเด็นศึกษาใหม่ๆ
  4. โอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัยชาวไทย
  5. การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ในวงกว้าง

รูปแบบกิจกรรม

จัดกิจกรรมวิชาการประมาณ 3 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสามารถกำหนดรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญของวิทยากร เช่น การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (special lecture) การบรรยายสาธารณะ (public lecture) หรือการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เป็นต้น

ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม

1 สิงหาคม 2562 ถึง 15 กันยายน 2563

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/x85mV0Zd6FSHI7Sz2
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผล 15 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สกว. เปิดรับสมัคร "ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" จำนวน 3 ทุน ไม่เกิน 300,000 บาท...

โพสต์โดย สกว. เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019