(เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ) ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ปีงบฯ 2562

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS ได้จัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักวิจัยไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบและกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) และ 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการขยายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยัง National Natural Science Foundation of China (NSFC) โดย สกว. และ NSFC ได้เห็นชอบในการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Joint Funding ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะโครงการร่วมไทย-จีน (Joint Project) ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวมกลุ่มการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือของนักวิจัยที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชย์ รวมถึงชุมชนและสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2562 สกว. และ NSFC เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการกำหนดกรอบดังนี้

 1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity)

  การวิจัยความหลากหลายของสปีชีส์ พันธุกรรมของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ในระบบนิเวศต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคอาเซียน ที่ใช้ข้อมูลจากงานอนุกรมวิธานดั้งเดิมนำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล ตลอดจนการจัดทำบัญชีรายการ ฐานข้อมูล และตัวอย่างต้นแบบ (voucher specimens) ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ จากข้อมูลทางสัณฐานสู่ข้อมูลเชิงดิจิทัล

 2. การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล
 3. ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts)

  งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลผลิต อาจเป็นได้ทั้งงานวิจัยวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งต้องมีต้นกำเนิดจากทรัพยากรทางชีวภาพทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยการต่อยอดจากพื้นความรู้ และ/หรือข้อมูลในฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ และ/หรือ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม

 4. การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

  การจัดแปลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้งจากฐานข้อมูลเชิงสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุล ไปเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ทั้งนี้อาจเป็นการวิจัยร่วมกันกับโครงการในข้อ 1

2. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 2.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก และมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง  ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่ มีการบูรณาการกับหลายสาขาเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้จริง
 2. 2.2 โครงการวิจัยนี้ต้องมีองค์ประกอบของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Principal Investigator, Co-PI) เป็นนักวิจัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NSFC โดยตรงในช่วงเวลาเดียวกันกับทุนวิจัยนี้ และหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 โครงการเท่านั้น
 3. 2.3 ในการเลือกผู้ร่วมงานวิจัยจีน ควรเลือกให้สามารถเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของโครงการร่วมได้เป็นอย่างดี โดย สกว. จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยเมื่อโครงการวิจัยนี้ผ่านการประเมินโดย สกว. และโครงการของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้รับการสนับสนุนจาก NSFC แล้ว
 4. 2.4 มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 5. 2.5 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI)

 1. 3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำงานประจำ สังกัดอยู่ในสถาบันอุดม ศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
 2. 3.2 เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน) และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์  โดยต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือชื่อท้าย
 3. 3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. 3.4 เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
 5. 3.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการนำกลุ่มวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
 6. 3.6 ในช่วงเวลาที่รับทุนนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการ จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน  และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
 7. 3.7 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. 4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย "คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ"  และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ" (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย  ดังนั้นหากกลุ่มผู้เสนอโครงการวิจัยมีความเห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา  กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วยพร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน  คณะกรรมการอาจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้  ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ  ทั้งนี้หากผู้เสนอโครงการไม่สามารถมานำเสนอโครงการด้วยตนเองได้  สกว. ขอสงวนสิทธิถือว่าผู้เสนอโครงการสละสิทธิ์
 2. 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
  • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ

งบประมาณโครงการ  โครงการละไม่เกิน 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นราย 6 เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน  โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ที่ได้จากโครงการอย่างน้อย 10 บทความ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) (สกว. สนับสนุนการตีพิมพ์ในควอไทล์ที่ 1 และ 2) ทั้งผลงานของนักวิจัยไทย และผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยจีนโดยมีนักวิจัยไทยเป็นผู้วิจัยหลัก หรือชื่อแรกในบางผลงานโดยเฉพาะที่มีการใช้ทรัพยากรจากประเทศไทย และผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งในด้านวิชาการ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่

สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม และอาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอก

ทั้งนี้ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาหรือให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่วนแก่ผู้รับทุนหรือหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ในกรณีผู้ให้ทุนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

6. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดต้องเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้ยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 8.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 2. 8.2 หน้าแรกของ reprint ของนักวิจัยหลักที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014 ถึงปัจจุบัน)
 3. 8.3 ประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการฝ่ายไทย และประวัติของนักวิจัยหลักฝ่ายจีน (ภาษาอังกฤษ)
 4. 8.4 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทรศัพท์ 0-2278-8254 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File / URLDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DOC)179
ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว., CAS และ NSFC ประจำปีงบฯ 2562 (เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ เป็น 19 เม.ย. 2562)28