ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานตั้งแต่ระดับนักวิจัยรุ่นใหม่จนถึงนักวิจัยระดับอาวุโส เพื่อให้มีการสั่งสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหมายว่านักวิจัยที่เคยรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ในระดับนักวิจัยรุ่นกลางขึ้นไปจะเป็นนักวิจัยที่มีพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และมีศักยภาพในการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ สกว. จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างชัดเจน

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดจากงานวิจัยพื้นฐาน มาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ หรือด้านชุมชนและพื้นที่ หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยสามารถระบุผู้ที่จะนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้กำหนดคำอธิบายการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน ดังนี้

 1. การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์

  คำจำกัดความ : เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ หรือลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ

 2. การใช้ประโยชน์ด้านโยบาย

  คำจำกัดความ : การนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายหมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน นโยบายที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์ด้านนโยบายจะรวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือทางเลือกเชิงนโยบาย (policy options) แล้วนำนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์

 3. การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ

  คำจำกัดความ : การดำเนินงานเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 4. การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่

  คำจำกัดความ : การนำกระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอื่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 1.1 เป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการ ในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
 2. 1.2 ผลงานจากทุนวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ หรือการสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ หรือเป็นผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/กระบวนการต้นแบบ เป็นต้น โดยสามารถระบุได้ว่าผลงานมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร จะนำไปใช้ในเรื่องใด ผู้ใช้เป็นใคร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการนำผลงานไปใช้แล้ว
  • สำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ ต้องมีศักยภาพในเชิงการตลาด และระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริการใดนำไปใช้ นำไปใช้อย่างไร และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเป็นอย่างไร รวมทั้งระดับความสนใจของผู้ประกอบการ/เอกชนต่อโครงการวิจัยที่เสนอ หากอยู่ในรูปแบบนำร่อง/ต้นแบบอุปกรณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ จะให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
  • สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่ ต้องระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด อย่างไร และเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะนำไปสู่การสร้างนโยบายใหม่หรือปรับปรุงนโยบายอย่างไร มีกลไกหรือช่องทางในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างไร ทั้งนี้อาจเป็นการศึกษาความเหมาะสมของนโยบายบางอย่างของรัฐ เช่น นโยบายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (s-curve และ new s-curve) ที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นต้น

2. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 1. 2.1 เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง หรือนักวิจัยอาวุโส ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนพัฒนานักวิจัย ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) หรือทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว.
 2. 2.2 เป็นผู้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต ก่อให้เกิดผลงานในรูปแบบสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และ/หรือการต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในด้านนโยบาย (เช่น การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือนำนโยบายไปใช้ในสังคมวงกว้าง เป็นต้น) ด้านสาธารณะ และด้านชุมชนและพื้นที่
 3. 2.3 ทำงานวิจัยอยู่ในสถาบันในประเทศไทย

งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาทต่อทุน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 

สกว. จะพิจารณาสนับสนุนจำนวนประมาณ 10 ทุน หากผลงานจากโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สกว.จะพิจารณาให้ทุนในระยะที่สองต่อไปด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

หากข้อเสนอโครงการมีงบประมาณสมทบเพิ่มเติม (in cash) จากภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างทีมวิจัยและหน่วยงานต่างๆ

การประเมินข้อเสนอโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการ

ทั้งนี้ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนและ/หรือสถาบันต้นสังกัดจะอุทธรณ์มิได้

เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect or Overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถ download แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ได้ที่ http://academics.trf.or.th และส่งรายการต่อไปนี้

 1. แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดโดยอ้างอิงจากโครงการวิจัยพื้นฐานเดิม และแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จำนวน 5 ชุด โดยให้เขียนเป็นภาษาไทยสำหรับทุกสาขาวิชา
 2. แผ่นซีดีข้อมูล 1 แผ่น บรรจุข้อมูลไฟล์ในข้อ 1 ในรูปแบบ MS Word และ PDF รวมทั้งคลิปวิดีโอ (video clip) อธิบายข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 นาที

  โดยส่งมาที่

  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์)
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0-2278-8253 (ชลนภา)
  โทรสาร 0-2278-8248
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปีกระบวนการ
3 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
1 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 ประเมินข้อเสนอโครงการ
 • ตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย
 • ประเมินข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1 เมษายน 2562 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
17 - 30 เมษายน 2562 ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น นำเสนอโครงการวิจัยด้วยวาจา
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณา

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจะถือวันประทับตราและการลงทะเบียนในระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RGU_Form_2562.docx)RGU Form 2562แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (ส่วนที่ 1-2)161
Download this file (Call_for_Papers-RGU_2562.pdf)RGU 2562ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอด...ใช้ประโยชน์ ประจำปีงบฯ 2562 และแบบฟอร์ม (PDF)309