NEWTON INFORMATION DAY : Newton Small-Scaled Seed funding for promoting TH-UK Research LINKs

NEWTON INFORMATION DAY :
Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK Links

ChiangMai on 3rd May 2017
Khon Kaen on 5th May 2017
Bangkok on 6th May 2017

กองทุนนิวตัน และ หน่วยร่วมดำเนินงานบริหารจัดการโปรแกรมทุน ได้แก่ British Council สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนขนาดเล็ก สำหรับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยและ/หรือหน่วยงานของไทย และ สหราชอาณาจักร ได้แก่ โปรแกรมทุน Researcher Links (workshop & travel grants) และ Institutional Links

งานสัมมนาเชิงปฎิบัติการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ประเภทคือ

  1. การบรรยายเกี่ยวกับกองทุนและโปรแกรมทุน
  2. การเสวนาหัวข้อ “กองทุนนิวตัน: ความมุ่งหวัง และความคาดหวังของการให้ทุน” โดยหน่วยร่วม บริหารจัดการกองทุนและนักวิจัยที่ได้รับทุน
  3. การบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ สำหรับการให้ทุนภายใต้กรอบความช่วยเหลือเพื่อการ พัฒนาอย่างเป็นทางการ “Official Development Assistance (ODA)” และ
  4. กิจกรรมให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงลึก สาหรับผู้สนใจสมัครทุน

การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK LINKs” นี้ จะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ Holiday Inn Chiangmai Hotel จังหวัดเชียงใหม่
  2. วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ AVANI Khon Kaen Hotel จังหวัดขอนแก่น
  3. วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ กรุงเทพฯ

หมายกำหนดการ

08:30 ลงทะเบียน
09:30 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงงานและกิจกรรม
09:35 กล่าวเปิดงาน
09:40 การบรรยายสรุปภาพรวมกองทุนนิวตัน และรายละเอียดโปรแกรมทุน
10:00 เสวนา ความมุ่งหวังและความคาดหวัง ของหน่วยงานร่วมบริหารจัดการทุน: สกว, สกอ และ British Council
10:20 ถาม-ตอบ
10:30 พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
11:00 ฟังการบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอ อย่างไรให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ ODA โดยผู้แทนจาก British Council London
12:00 รับประทานอาหารกลางวันและ Poster presentation ของผู้ที่ได้รับทุน
13:30 กิจกรรมกลุ่ม ODA
14:30 กิจกรรมให้คาปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่กองทุน และผู้ที่เคยได้รับทุน
15:00 พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
16:30 สรุปกิจกรรมและปิดงาน

วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรุณากรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ หน่วยงานและเบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน เอกสารและใบตอบรับจะอยู่ที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ขอสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตการ

  • วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ Holiday Inn Chiangmai Hotel จังหวัดเชียงใหม่
  • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ AVANI Khon Kaen Hotel จังหวัดขอนแก่น
  • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่ กรุงเทพฯ

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายใน วันที่ 24 เมษายน 2560 มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 02 253 7124 หากมีข้อสงสัย และ/หรือ ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณมาริสา วรพฤกษ์ โทร. 02 305 8289

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการเลือกวัน และสถานที่การเข้าร่วมสัมมนาฯ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Brochure_IRN_20170403.pdf)BrochureNEWTON INFORMATION DAY : Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK Links95