ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้อ Natural Products for Drug Discovery ประจำปีงบประมาณ 2562

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“Natural Products for Drug Discovery”
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC)
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของสารต้นแบบของการพัฒนายาเพื่อป้องกันและรักษาโรค เช่น สารออกฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ลดความดันโลหิตสูง ต้านการอักเสบ ลดเบาหวาน เป็นต้น สารออกฤทธิ์เหล่านี้มีจำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงซึ่งสมควรที่จะทำวิจัยลงลึกเพื่อให้ได้สารที่จะนำไปทดสอบทางยา (drug candidate) และนำไปทดลองทางคลินิกต่อไปในอนาคต ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคของงานวิจัยในประเทศไทยคือการขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่างๆ และขาดการทำงานวิจัยเป็นเครือข่ายที่ชัดเจน จากกรณีศึกษาของประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) พบว่าประเทศจีนได้ทำการวิจัยและพัฒนายาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการวิจัยตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานและมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องพัฒนายา หรือมีความร่วมมือกับบริษัทยาทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลิตยา ทำให้ประเทศจีนสามารถลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศได้ระดับหนึ่งและยังสามารถส่งยาออกไปจำหน่ายในต่างประเทศได้อีกด้วย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติและการสร้างพันธมิตรวิจัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สกว. จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังที่จะใช้กลไกความร่วมมือนี้ในการผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (Traditional Thai Medicine) โดยสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการจากหลากหลายสาขา เช่น งานวิจัยด้านเคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์ เป็นต้น ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ริเริ่มให้มีทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยา โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจีน ซึ่งทำให้นักวิจัยไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่ยังขาดอยู่จากนักวิจัยจีนได้ การสนับสนุนโครงการที่ผ่านมาได้มีการค้นพบสารต้นแบบหลายสาร รวมทั้งสารที่ฤทธิ์ยับยั้งหรือรักษาโรคเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ NSFC ได้จัดให้มี Thailand-China Joint Workshop for Natural Products and Drug Discovery เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกันด้วย สำหรับทิศทางระดับประเทศปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้จัดทำพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นการเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

เพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกว. และ NSFC มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและขยายความร่วมมือไปยังโจทย์วิจัยด้านอื่นที่เป็นความต้องการของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ สกว. และ NSFC จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง Natural Products for Drug Discovery (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโจทย์วิจัยนี้ต้องเป็นความสนใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร และการสร้างนวัตกรรม โดยผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ทดลอง หรือการทดลองจนสิ้นสุดระดับก่อนคลินิก หรือต่อยอดในการทำวิจัยในระดับคลินิกทั้งในและต่างประเทศ
 3. เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย

1. ขอบเขตของงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2562 สกว. และ NSFC เห็นชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ Natural Products for Drug Discovery (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่) โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

2. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 2.1 เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยเป็นหลัก และมีการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการตีพิมพ์แล้วอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เป็นการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่อย่างแท้จริง ไม่เป็นการวิจัยซ้ำกับองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นการวิจัยเพื่อยืนยันข้อสรุปเดิมที่มีอยู่แล้วก็ต้องมีการใช้ข้อมูลใหม่ มีการตีความใหม่และ/หรือมีการสร้างระเบียบวิธีใหม่ มีการบูรณาการกับหลายสาขาเพื่อให้เกิดการต่อยอดได้จริง
 2. 2.2 โครงการวิจัยนี้ต้องมีองค์ประกอบของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Principal Investigator, Co-PI) เป็นนักวิจัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก NSFC โดยตรงในช่วงเวลาเดียวกันกับทุนวิจัยนี้ และหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเสนอขอรับทุนได้ไม่เกิน 1 โครงการเท่านั้น
 3. 2.3 ในการเลือกผู้ร่วมงานวิจัยจีน ควรเลือกให้สามารถเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของโครงการร่วมได้เป็นอย่างดี เช่น นักวิจัยไทยเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นักวิจัยจีนเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ในกรณีที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและจีนในโครงการ ขอให้มีการแลกเปลี่ยนในจำนวนที่เหมาะสม เช่น ไม่เกินฝ่ายละ 3 คน เพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายมีภาระในการดูแลมากเกินไป

  ทั้งนี้ สกว. จะให้การสนับสนุนทุนวิจัยเมื่อโครงการวิจัยนี้ผ่านการประเมินโดย สกว. และโครงการของหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมได้รับการสนับสนุนจาก NSFC แล้ว

 4. 2.4 มีการนิยามปัญหา และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนและมีเหตุผลแสดงว่าการแสวงหาความรู้ใหม่ของโครงการที่เสนอจะเป็นทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยให้แก่นักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
 5. 2.5 เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน โดยสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
 6. 2.6 ผลงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
  1. 2.6.1 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และมีค่า impact factor หรือการยื่นจดสิทธิบัตร
  2. 2.6.2 ผลงานวิจัยที่ได้ต้องมีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปสู่การทดลองในสัตว์ทดลอง หรือการทดลองจนสิ้นสุดระดับก่อนคลินิก หรือการทดลองระดับคลินิกในมนุษย์

ทั้งนี้ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร ทั้งนี้การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนสามารถนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นได้โดยขอให้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั้ง

3. คุณสมบัติของนักวิจัยหลัก (Principal Investigator, PI)

 1. 3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทำงานประจำ สังกัดอยู่ในสถาบันอุดม ศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย
 2. 3.2 เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) ไม่น้อยกว่า 15 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน) และไม่ใช่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องเป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding author หรือชื่อท้ายอย่างน้อย 10 เรื่องที่ต้องมีค่า impact factor รวมกันไม่ต่ำกว่า 15 และเป็นผู้ที่มี h-index ไม่ต่ำกว่า 10 นับจากการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก
 3. 3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไปและมีเวลาทำวิจัยไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 4. 3.4 เป็นผู้ที่มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี
 5. 3.5 มีความสามารถในการบริหารจัดการนำกลุ่มวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
 6. 3.6 ในช่วงเวลาที่รับทุนนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการ จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน
 7. 3.7 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการ

4. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล

 1. 4.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดย "คณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการ" และใช้ "ผู้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ" (reviewer) ภายนอกร่วมด้วย ดังนั้นหากกลุ่มผู้เสนอโครงการวิจัยมีความเห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดพิจารณา กรุณาระบุท้ายข้อเสนอโครงการด้วยพร้อมทั้งข้อมูลเท่าที่มีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านและความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กับนักวิจัยในโครงการ โดยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2-3 ท่าน คณะกรรมการอาจจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้เสนอโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้ ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้หากผู้เสนอโครงการไม่สามารถมานำเสนอโครงการด้วยตนเองได้ สกว. ขอสงวนสิทธิถือว่าผู้เสนอโครงการสละสิทธิ์
 2. 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานกับเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้
  • หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยด้วยเอกสาร และนำเสนอผลงานแบบบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ข้อแนะนำ และหามาตรการในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา
  • จัดประชุมทางวิชาการเพื่อให้หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนนำเสนอผลงานแบบบรรยายเมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่ง และมีผลงานก้าวหน้าพอสมควร

5. วงเงินทุนวิจัย ระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ

งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 5 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของโครงการ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นราย 6 เดือน ซึ่งรวมค่าตอบแทนนักวิจัยหลักไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์จากโครงการอย่างน้อย 10 บทความ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) (สกว. สนับสนุนการตีพิมพ์ในควอไทล์ที่ 1 และ 2) และผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หากผู้สมัครขอรับทุนเป็นผู้ที่เคยรับทุนประเภทนี้มาแล้ว และมีผลงานของโครงการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนใหม่ในครั้งนี้คาดว่าสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาสารออกฤทธิ์สำคัญที่พร้อมพัฒนาไปทดลองในสัตว์ทดลองได้ หรือการทดลองในระดับคลินิกต่อไป สามารถเสนอของบประมาณในวงเงินที่สูงเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น

สถาบันต้นสังกัดมีอิสระที่จะเพิ่มทุนได้ตามความเหมาะสม และอาจจะแสวงหาความช่วยเหลือเพื่อการนี้จากแหล่งทุนภายนอก

ทั้งนี้ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการให้ทุนตามสัญญาหรือให้เงินอุดหนุนเพียงบางส่วนแก่ผู้รับทุนหรือหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน ในกรณีผู้ให้ทุนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

6. การทำสัญญารับทุน

สัญญารับทุนเป็นการร่วมลงนาม 3 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ผู้รับทุน (สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน) และหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

7. เงื่อนไขต่อสถาบันต้นสังกัด

สถาบันต้นสังกัดจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

การสมัครขอให้ยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ PDF มาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 8.1 แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อและข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
 2. 8.2 หน้าแรกของ reprint ของนักวิจัยหลักที่เป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติภายใน 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2014 ถึงปัจจุบัน)
 3. 8.3 ประวัติของนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมโครงการฝ่ายไทย และประวัติของนักวิจัยหลักฝ่ายจีน (ภาษาอังกฤษ)
 4. 8.4 แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จัดทำเป็นภาษาไทย)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ สกว.
โทรศัพท์ 0-2278-8254 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย... Natural Products for Drug Discovery264
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DOC)107