รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF INDEX) ปี พ.ศ. 2560

TRF Index 2560

หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายระดับประเทศในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทยอย่างเป็นลำดับ ถึงแม้ระบบการวิจัยของไทยจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นและเกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โดยรวมก็ยังถือว่าระบบการวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ไม่เข้มแข็งนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง คือ ปี 2552 ปี 2554 และ ปี 2557 ซึ่งการประเมินทั้งสามครั้งเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2554-2556 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัย ของ สกว.

สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทาให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  2. เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
  3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต
  4. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

สาขาวิชาที่ประเมิน

  1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
  3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
  5. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ใช้

TRF Index 2560

หมายเหตุ

หากหน่วยงานใดต้องการทราบผลการประเมินโดยละเอียด สามารถติดต่อมายังฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. 02 278 8200 ต่อ 8306 (รัตติกาล) อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ รายงานผลการประเมินสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 256011,357