ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครบรอบ 25 ปี

ประกาศ ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560

ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://evaluation.trf.or.th