รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF INDEX) ปี พ.ศ. 2560

TRF Index 2560

หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายระดับประเทศในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทยอย่างเป็นลำดับ ถึงแม้ระบบการวิจัยของไทยจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นและเกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โดยรวมก็ยังถือว่าระบบการวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ไม่เข้มแข็งนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง คือ ปี 2552 ปี 2554 และ ปี 2557 ซึ่งการประเมินทั้งสามครั้งเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2554-2556 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัย ของ สกว.

สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทาให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 256010,823

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำหรับเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.

ประกาศ ประกาศ!!!

ประกาศผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำหนับเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.

ตามที่ สกว. ได้ลงประกาศ “สกว. ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวด “ตั้งชื่อเว็บไซต์ใหม่” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก สกว.” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-announcement/12214-new-website-naming-contest

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาชื่อที่เหมาะสมสำหรับตั้งชื่อเว็บไซต์ / เฟซบุ๊ค แฟนเพจ โดยชื่อที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สกว. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ “TSDF -TRF Sustainability forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่”

มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ “TSDF -TRF Sustainability forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Attachments:
FileDescriptionDownloads
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก... พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่” 150

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวด “ตั้งชื่อเว็บไซต์ใหม่” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก สกว.

สกว. ขอเชิญประกวดชื่อเว็บไซต์ใหม่

สำนักงานกองทุนนับสนุนการวิจัย (สกว.) อยู่ระหว่างการจัดทำเว็บไซต์ / เฟสบุ๊คแฟนเพจ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ย่อยแล้ว เข้าใจง่ายได้ในเวลาสั้นๆ

เว็บไซต์ / เฟสบุ๊คแฟนเพจ นี้ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย สกว. ด้วยสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Infographic Motiongraphic คลิปเล่าวิจัยสั้นๆ บทความ บทสัมภาษณ์ หรือ สื่อแนวใหม่ที่เข้ากับยุคสมัย

กติกาการร่วมสนุก

เพียงส่งชื่อที่คิดว่าเหมาะสมกับเว็บไซต์ / เฟสบุ๊คแฟนเพจ นี้และยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อน โดยไม่จำกัดจำนวนชื่อที่ส่งเข้ามา ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก สกว. สำหรับชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้เป็นชื่อเว็บไซต์และแฟนเพจ โดยส่งชื่อมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-278-8298

สกว. ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2561 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สกว. ในฐานะสมาชิก คอบช. ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานประชุมวิชาการ “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อุทธยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับ สกว. ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการ “มีน้ำ มีชีวิต” ระหว่างวันที่ 17 - 25 มี.ค. 2561 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park
  2. กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP) รุ่นที่ 2 สัมมนาฟรี ที่นักวิจัย สกว. ห้ามพลาด
  3. ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP-UP)
  5. สกว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ IP-UP โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด

Page 1 of 4