เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

  • พิมพ์

สกว. หนุนเสริม วงการคติชนวิทยาไทย ร่วมเปิดเวทีไขความลับ เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมเพศศาสตร์ของคนไทยที่ผ่านการศึกษาตามหลักวิชาการสู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจรย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้” ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิจัย “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง: ไขความลับเป็นความรู้” ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สกว. ณ โรงแรมเอเชีย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมเพศศาสตร์ของคนไทยที่ผ่านการศึกษาตามหลักวิชาการสู่สาธารณะ

ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา หัวหน้าชุดโครงการวิจัย กล่าวให้ข้อมูลว่า วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์เป็นวรรณกรรมตำราชุดหนึ่งที่มีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร เขียนลงบนสมุดไทย เช่น ตำราพระกล่อน คัมภีร์ตรีภพ คัมภีร์นรลักษณ์ เป็นต้น  มีทั้งที่แยกเป็นเล่มเป็นเดี่ยวโดยเฉพาะและที่นำไปรวมไว้กับตำรายาและโหราศาสตร์ แม้ต้นฉบับตัวเขียนที่พบจะมีอายุอยู่สมัยรัตนโกสินทร์ แต่อาจเป็นการคัดลอกสืบต่อการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  เพราะเป็นองค์ความรู้ด้านเพศศาสตร์ที่ปรากฏอย่างคลุมเครือและจำกัดเฉพาะกลุ่ม แต่ปรากฏขนบการถ่ายทอดและการแสดงออกเรื่องเพศในวรรณคดีและศิลปะการแสดงของราชสำนักและของชาวบ้าน ตัวอย่างเช่น มีบทที่ว่าด้วยการเสพสังวาสชายหญิงที่เรียกกันว่าบทอัศจรรย์ในวรรณคดีของราชสำนัก และการโต้ตอบเรื่องเพศที่เรียกว่ากลอนแดงโดยพ่อเพลงแม่เพลงชาวบ้าน อันแสดงว่าความรู้เรื่องเพศโดยเฉพาะเรื่องการเสพสังวาสเป็นความรู้ที่คนไทยในอดีตมิได้ปฏิเสธและมีทัศนคติในเชิงลบแต่ประการใด คนไทยเข้าใจเรื่องเพศอย่างไรและมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำถามสำคัญในการวิจัยนี้

ปัจจุบันทัศนคติและค่านิยมเรื่องเพศของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามระบบการศึกษาตามแบบตะวันตก หากทว่าเรื่องเพศยังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยปัจจุบัน การที่คนไทยเคยมีวรรณกรรมตำราสังวาส ตำรานรลักษณ์ ถ่ายทอดจำกัดวงไว้เฉพาะกลุ่มเพศชาย มีบทอัศจรรย์ในวรรณคดีนิทาน วรรณคดีการแสดงและเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดเพศศึกษาแก่คนทั่วไป ล้วนสะท้อนวิธีคิดของคนไทยที่น่าวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเพศศาสตร์ของไทยมิติทางมนุษยศาสตร์

โอกาสนี้ อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) ได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระหว่างบรรทัดการปริวรรต : ไขความ (ลับ) จากใบลานสู่หนังสือ” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การศึกษาวิจัยครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจในแวดวงคติชนวิทยาและมนุษยศาสตร์ของไทยที่มีการศึกษา “ตำราเพศแผนไทย” เพราะปกติแล้วเรื่องเพศเป็นเรืองที่ไม่ถูกเปิดเผยในสังคมไทย จากการศึกษาของคณะนักวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจ อาทิ พระตำราเพศศาสตร์อยู่ในแวดวงจำกัดอย่างในวัดและวัง  ตำราเหล่านี้ถือเป็นสรรพวิทยาความรู้ของบรรพชน  เท็จจริงอย่างไรไม่อาจทราบได้แน่ชัด ส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสะท้อนความเชื่อค่านิมทางสังคมของคนในอดีต ถ้าเปรียบตำราเพศศาสตร์เป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงถือว่าเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนในปัจจุบันเข้าใจบรรพชนในสมัยอดีตได้

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว คณะนักวิจัยร่วมนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในหัวข้อ

  • วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ในฐานะ “ตำราสร้างสุข” ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
  • การสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับ “เพศวิถึกษา” ในตำรานรลักษณ์ไทย โดย อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
  • ความรู้จากความลับ “ล่อๆ” ในเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดย ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ
  • อัศจรรย์วรรณศิลป์ : การถ่ายทอดเรื่องเพศศึกษาในวรรณกรรมการแสดง โดย อ.รัตนพล ชื่นค้า

ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน

เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้ จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจรย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์...

Posted by สกว. on Thursday, February 7, 2019

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400