เปิดเวทีไขความลับ เผยข้อมูลน่ารู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

สกว. หนุนเสริม วงการคติชนวิทยาไทย ร่วมเปิดเวทีไขความลับ เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมเพศศาสตร์ของคนไทยที่ผ่านการศึกษาตามหลักวิชาการสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม...

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์...การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ (คริสต์ศตวรรษที่ 11–ปัจจุบัน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการ “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการและนิทรรศการ "สนามโครงการ": 3D Scanning กับการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังและสนามชาติพันธุ์-วัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ไทย - อินเดีย สานสัมพันธ์ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.เอส.เค. ศรีวาสตวะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิล รัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ  2 ประเทศ โดยมี นางสุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดีย และ รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุนท่องเที่ยวชุมชน - เมืองรองสู่ความยั่งยืน

ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าท่องเที่ยวภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

9 หน่วยงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้

9 หน่วยงานสานพลัง ขานรับนโยบายบูรณาการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 9