เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561"

นับเป็นปีที่ 25 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยี ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 4 แสนบาท รวมถึงมอบทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4 ล้านบาท ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และรางวัลครูอาจารย์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกกว่า 5 แสนบาท โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในปีนี้คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จากการเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยจุลภาคด้านไมโครและนาโนเซนเซอร์ และบุกเบิกงานวิจัยด้านระบบของไหลจุลภาคและห้องปฏิบัติการบนชิป ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยระบบห้องปฏิบัติการบนชิปจนเกิดเครือข่ายวิจัยด้านนี้กับหลายหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงบุกเบิกงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการทำงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนบุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุกราฟีน ซึ่งมีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม โดยปัจจุบันมีการศึกษาและนำกราฟีนมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งประยุกต์ใช้กับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์หลายด้าน ซึ่งห้องปฏิบัติการของ ดร.อดิสร นับเป็นแห่งแรกของไทยที่สามารถสังเคราะห์และจดสิทธิบัตรด้านการสังเคราะห์กราฟีนทั้งในประเทศ และสิทธิบัตรนานาขาติ เป็นการยกระดับงานวิจัยด้านกราฟีนและวัสดุศาสตร์ของประเทศ

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหัวข้อวิจัยต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 20 ทุน ในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมมูลค่า 4 ล้านบาท นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนและการค้นคว้าด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน มูลนิธิฯ จึงมอบเงินรางวัลให้กับครู/อาจารย์ผู้ชนะรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 150,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 260,000 บาท รวมทั้งเงินสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนต้นสังกัดเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วย

ในโอกาสนี้ รศ. ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สกว. ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี ในโครงการ การลดภาวะโลกร้อน: การพัฒนาตัวเร่งปฏฺิกิริยาชนิดใหม่ในกระบวนการกำจัดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วย

 

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับรางวัลโทเรฯ ครบรอบ 25 ปี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศผล "...

โพสต์โดย สกว. เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400