นักวิจัย สกว. คว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด ในงานนาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ - ไทยแลนด์เทคโชว์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นาสด้า อินเวสเตอร์เดย์ (NSTDA Investors’ Day 2017) ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ที่ สวทช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น: เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ต่อยอดนวัตกรรม ให้กับนักลงทุนเป้าหมาย และผู้ประกอบการไทยโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าลงทุนเพื่อตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงฯ ให้ความสำคัญและบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยปัญญา ความรู้ และนวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยสะดวก รวมทั้งผลักดันพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองด้านต่างๆ กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ และเกิดเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการใช้ประโยชน์

สำหรับผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย ผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 9 ผลงาน รวมถึงงานวิจัยของ สกว. ที่เข้าร่วมนำเสนอด้วย ได้แก่ “ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงสำหรับการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับและพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง” โดย รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถคว้ารางวัล “ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)” จากการโหวตให้คะแนนของผู้เข้าร่วมงาน ขณะที่ผลงาน “อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า” โดย รศ. ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล นักวิจัย สวทช. จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล “ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment)”


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400