3 องค์กรวิจัยจับมือจัด “Thailand Research Week”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Week ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ร่วมกับ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นางสาวกุญวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติทั้ง 3 งาน ประกอบด้วย

1. มหกรรมวิจัยแห่งชาติ โดย วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัย รวมถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์และสร้างแรงขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ระดับประเทศและนานาชาติ

ภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารงานวิจัย การประชุมสัมมนาขนาดกลางในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นที่น่าสใจ การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมไฮไลท์บนเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัและสิ่งประดิษฐ์ที่พร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน องค์กร และพาณิชย์ คลินิกวิจัย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

2. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวแห่งชาติ โดย สวก. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งจะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะตอบสนองและส่งเสริมการเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม และนำมาซึ่งการขับเคลื่อนและส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล โดยจะมีวิทยากรและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและความรอบรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการนำน้ำมันรำข้าวไปใช้ประโยชน์ในทางอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับรำข้าว น้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์ให้แก่นักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

3. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้าวความรู้ สร้างอนาคต โดย สกว. ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ (http://www.trf.or.th/25TRF) เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสแห่งการครบรอบ 25 ปี ของ สกว. โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมถึงเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ของ สกว. ที่ก่อให้เกิดการสร้างคน สร้างความรู้ และสร้างอนาคตให้กับประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งสื่อให้สังคมได้รับรู้งานของ สกว. และเป็นโอกาสในการสื่อสารสู่ภาคนโยบาย และภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบผลงานของ สกว. และความก้าวหน้าของการวิจัยของไทย

นอกจากการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย รวมถึงหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้อันเป็นผลผลิตจากงานวิจัยด้วย ตลอดจนเวทีเสวนา การแสดง กิจกรรมบนเวทีต่างๆ มากมาย พร้อมรับของรางวัล และคลินิกวิจัยที่จะให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและผู้สนใจขอรับทุนของ สกว.

อนึ่ง ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ สกว. ได้นำ 3 ผลงานวิจัยมาร่วมจัดแสดงแก่สื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย

  1. เซรั่มจากเมือกหอยทาก โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. เซ็นเซอร์เคมีบนผ้าวัสดุผสมพอลิเมอร์และท่อนาโนคาร์บอนสำหรับระบบเสื้อดมกลิ่นอัจฉริยะ โดย ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ น.ส.ธารา สีสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. วัสดุยางผสมป้องกันการกระแทกแรงสูงจากระเบิดแรงดันต่ำ โดย พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่น โดยการขนส่งทางเรือ โดย ผศ. ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

3 องค์กรวิจัยจับมือจัด Thailand Research Week 31 กรกฎาคม 2560 --- ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่ง...

Posted by สกว. on Monday, July 31, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400