จากวิกฤติบนที่สูงสู่งาน “วิจัยไทด่าน”

สกว. ประสานความร่วมมือกับ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัดแสดงผลงาน "วิจัยด่านซ้ายโมเดล" โครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐาน "ด่านซ้ายกรีนเน็ต" (Dansai Green Net: Exhibition) และโครงการ Smart Farmer เกษตรทางเลือก และความมั่นคงทางอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

PUBLIC SPACE พื้นที่แห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์

พัฒนาการของ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ในเขตเมืองเก่านครราชสีมามีรูปแบบและการใช้สอยที่เปลี่ยนไปจากอดีต จากเดิมที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมด้านการเมือง มาเป็นการเน้นประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่เป็นหลัก การพัฒนาพื้นที่สาธารณะนั้นจะต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างผิดวิธี เช่น การใช้พื้นที่สาธารณะบริเวณลานวัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่านครราชสีมาเป็นที่จอดรถ ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการและการสร้างแนวทางเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเก่านครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยร่วมงาน COP24 หนุนพลังเยาวชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์

ระหว่างวันที่ 2–14 ธันวาคม 2561 เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การออกกฎกติกาใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส ปี 2015 (พ.ศ. 2558)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สนช.-สวพ.ทบ. แก้ปัญหายางพารา พร้อมเปิดตัวหน้ากาก-ที่นอนสำหรับกำลังพล

สกว. จับมือ สนช. และ สวพ.ทบ. ร่วมผลักดันงานวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทยภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยอย่างมืออาชีพครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเปิดตัว "หน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ" และ "ที่นอนยางพารา" สำหรับกำลังพล

อ่านเพิ่มเติม...

ความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางสังคม ต้นเหตุแห่งการประท้วงในพม่า

อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ที่บ่งบอกตัวบุคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอัตลักษณ์ หรือที่เรียกว่า การขาดอัตลักษณ์แห่งชาติ กลายเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนทางการเมืองในหลายพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศพม่า ซึ่งความขัดแย้งระหว่างอัตลักษณ์ยังคงเป็นรากฐานแห่งความขัดแย้งและความรุนแรงภายในประเทศมาตั้งแต่ได้รับเอกราช

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เอกสารงานสัมมนา "วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4"
  2. สกว. - ราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ สานพลังวิจัย สืบสานปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
  3. สกว. หนุนพัฒนาของที่ระลึกสามมิติ สร้างรายได้ชุมชนรอบเมืองมรดกโลก
  4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund
  5. THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs 23-25 January 2019 Bangkok,Thailand

Page 1 of 481