สำรวจการจ่าย “ซะกาต” ของชาวมุสลิมในประเทศไทย

“การจ่ายซะกาต” เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ชาวมุสลิมต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความเมตตา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฯลฯ โดยการจ่ายซะกาตนั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้จ่ายแล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความมั่งคั่งในทรัพย์สินและรายได้ไปยังกลุ่มบุคคลที่ยากไร้ขัดสน และส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของเงินซะกาตในการแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรมุสลิม แต่ก็ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายซะกาตของชาวมุสลิมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ สกว.

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2554

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก

“คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

“กรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามมาตรา 14 และ 16 ของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในรูปขององค์คณะ โดยเคารพให้เกียรติกันและกัน และต่อกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ตลอดจนยึดมติของคณะกรรมการเป็นหลัก
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันและขจัดการกระทำอันอาจก่อให้เกิดการทุจริต
 4. ข้อคิดเห็น และข้อมูลที่แสดงออก ต้องวางอยู่บนหลักเหตุผลและข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน
 5. ต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะ
 6. ร่วมรับผิดชอบในการรักษาความลับ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นมติลับของคณะกรรมการ
 7. ในกรณีที่มีความเกี่ยวพันอย่างใดอย่างหนึ่งกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เสนอขอรับทุนจากสำนักงาน จะต้องถอนตัวออกจากการพิจารณาทุกขั้นตอนทันที
 8. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสำนักงาน
 9. ใช้ดุลพินิจและมีอิสระในการตัดสินใจ โดยปราศจากอคติส่วนตน และเคารพต่อเสียงส่วนใหญ่

➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Committee_Ethics_2554.pdf)TRF Committee Ethics 2554จรรยาบรรณของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 25548

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรและองค์กร 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

NSTDA

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายในเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Announcement)Announcementประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ4
Access this URL (Application Form (PDF))Application Form (PDF)ใบสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (PDF)7
Access this URL (Application Form (DOC))Application Form (DOC)ใบสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (DOC)9

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “พนักงานขับรถผู้บริหาร” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ” 1 ตำแหน่ง
 2. วิจัยอัพเกรด “สินค้าเกษตร” และนวัตกรรม
 3. “ภาษีเงินได้ในประเทศไทย ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ”
 4. สกอ. - สกว. เปิดหลักสูตรทีมโค้ช ติวเข้มนักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วประเทศ
 5. วช. สกว. สกอ. สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่

Page 1 of 466