พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. ร่วมกับ กฟผ. จัดงานสัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืนปีที่ 4 ภายใต้กรอบแนวความคิด “การพลิกโฉมไฟฟ้าไทย”
เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน: จากบทเรียนสู่การปฏิบัติ" ปลูกฝังค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาสได้รับทุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่เพิ่มขึ้นนั้น โดยดำเนินการประกาศทุนเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่” นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผล คณะที่ 2 ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจารี แก้วคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Selected_Proposal_for_Innovation_Knowledge_Fund_for_Area-Based_Dev_2-2561.pdf)Announcement of Selected Proposalประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และ... ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)236

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

07830443
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
4054
5970
23510
32518
81129
135188
7830443

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1