ข่าวเด่น สกว. ปี 2562

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

 

จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
สกว. จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่
สกว. จัดเวทีระดมสมองร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 เชิงนโยบาย
สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย
Research Cafe : Bring Research Comes to Life by TRF

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาสได้รับทุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงเกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่เพิ่มขึ้นนั้น โดยดำเนินการประกาศทุนเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่” นั้น

บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผล คณะที่ 2 ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อและมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6. อาจารย์ ดร.อุกฤษฎ์ มูสิกพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจารี แก้วคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

(ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และ... ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)289

สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมดmore

สกว. Mobile Application

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

08106576
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
212
4359
7823
29933
77136
123312
8106576

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1