ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562

ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
และได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1)
ปีงบประมาณ 2562

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ คปก. ได้ประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 136 คน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในกรณีที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การรับทุน คปก. ก่อน จึงจะทำสัญญารับทุนได้

อนึ่ง นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุน คปก. โดยสมบูรณ์ จนกว่าจะทำสัญญารับทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คปก. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติทำสัญญารับทุน คปก. เฉพาะในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาส่งเอกสารสำคัญครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การรับทุน คปก. ซึ่ง คปก. ได้แจ้งรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาแต่ละท่านทราบ ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 จึงขอให้อาจารย์และนักศึกษาส่งเอกสารสำคัญดังกล่าวให้ คปก. โดยเร็วที่สุด เพื่อทำสัญญารับทุน ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณสำหรับการจัดสรรทุน คปก. มีจำนวนจำกัด ดังนั้น คปก. จะบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ หรือมีเอกสารไม่ครบ คปก. จะพิจารณาจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติลำดับถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในเอกสารแนบหมายเลข 1 นี้ คปก. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางจดหมายเป็นรายบุคคลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ค้นหารายชื่อนักศึกษาได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2562

http://rgj.trf.or.th/search_std/searchstdall.aspx


➥ เอกสารประกาศและเอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (RGJ 21st-1-2562)RGJ 21st-1-2562เอกสารแนบหมายเลข 1 : รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 1) ประจำปี 2562209
Access this URL (Docs Status)Docs Statusเอกสารแนบหมายเลข 2 : รายละเอียดความครบถ้วนของเอกสาร...ทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่1)91