สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่สร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหาจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น

บัดนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ ท่าน ดังนี้

๑. ศ.ดร.ทพ. ประสิทธิ์ ภวสันต์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาชีววิทยาช่องปาก)
๒. ศ.ดร.สนั่น จอกลอย สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สาขาพืชไร่)
๓. ศ.ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
๔. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
๕. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สังกัด คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(สาขาเศรษฐศาสตร์)
๖. ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์)
๗. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สาขาเคมี)
๘. ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(สาขาวิศวกรรมอาหาร)
๙. ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สาขาประวัติศาสตร์)
๑๐. ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
๑๑. ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิจัยอิสระ
๑๒. ศ.ดร.มณฑารพ ยมาภัย สังกัด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(สาขาเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล)
๑๓. ศ.ดร.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สาขาไวรัสวิทยา)

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2561448

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07989156
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2327
4603
10522
34101
83028
156814
7989156

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1