ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน

ในการนี้ มีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนวิจัย จำนวน 10 ท่านดังนี้

1 ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย สังกัด วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล สังกัด ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที สังกัด สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
9 ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร นักวิชาการอิสระ

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_TRF_Extended_Research_Grant_for_Utilization_2561.pdf)RGU 2561ประกาศทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561150