ข่าวเด่น สกว. ปี 2562

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

 

จดหมายชี้แจงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย
สกว. จับมือ สกอ. จัดเวทีปฐมนิเทศอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนย้ายสังกัดไปกระทรวงใหม่
สกว. จัดเวทีระดมสมองร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาทางออกปัญหาฝุ่น PM2.5 เชิงนโยบาย
สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย
Research Cafe : Bring Research Comes to Life by TRF

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง

ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยไทยในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ในการนี้ มีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนวิจัย จำนวน 18 ท่านดังนี้

1 ผศ.ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี สังกัด ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี สังกัด สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3 Dr.Adrian R. Plant สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข สังกัด พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ผศ.ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
7 ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผศ.ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม สังกัด สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 ดร.ประทีป ปัญญาดี สังกัด ส่วนบริหารจัดการงานวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
12 ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ สังกัด หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
13 ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล สังกัด ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ดร. ธรรมกร แซ่ตั้ง สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ผศ.ดร.สุชาดา สำรวยผล สังกัด ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
17 ดร.นริษฎา ทองกลาง สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18 ดร.ธนัญชนก ไชยรินทร์ สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยพื้นฐาน... “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ประจำปี 2561332

สิ่งพิมพ์ใหม่เผยแพร่ของ สกว.

ดูสิ่งพิมพ์ทั้งหมดmore

สกว. Mobile Application

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

08106588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
224
4359
7835
29933
77148
123312
8106588

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1
elibrarybanner-1 biodatabanner-1 bookstorebanner-1 prbanner-1 rescombanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1