ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ปี 2561 ประเภททุนพัฒนาการเขียนบทความ

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ปี 2561 ประเภททุนพัฒนาการเขียนบทความ

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2561 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” นั้น บัดนี้ การพิจารณาข้อเสนอโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อและโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผศ. ดร. กันต์ อินทุวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
2. รศ. ดร. กัสมา กาซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. อาจารย์ จิรันธนิน กิติกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อาจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. อาจารย์ เจริญเนตร แสงดวงแข  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6. อาจารย์ ณธทัย จันเสน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. อาจารย์ ดร. เตือนตา ร่าหมาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
8. อาจารย์ ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
9. ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10. ผศ. ไพโรจน์ นะเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11. อาจารย์ ดร. ภาสกร ธรรมโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
12. รศ. ดร. วราภรณ์ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. อาจารย์ ดร. วารุณี ณ นคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14. อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15. ผศ. ดร. สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. อาจารย์ ดร. สหัทยา วิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
17. ผศ. ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18. อาจารย์ ดร. อุ่นเรือน เล็กน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Considered_R4S_(Article_Writing)_2561_20180626.pdf)R4S 2561 (Article Writing)ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำ... ทุนพัฒนาการเขียนบทความ199