ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (R4S) ประจำปี 2561

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (R4S) ประจำปี 2561

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2561 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนได้พิจารณาและมติเห็นสมควรสนับสนุนนักวิจัยดังต่อไปนี้ ให้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ดร. ประทาน ศรีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. ดร. พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3. ดร. พิเชษ ธีรานุสนธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดร. วุฒิชัย รสชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. ดร. สุทธิภา วงศ์ยะลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. ผศ.ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
7. ผศ.ดร. ณรงค์ พลีรักษ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. ผศ.ดร. พลเดช เชาวรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10. อาจารย์ วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
11. อาจารย์ สานิต ฤทธิ์มนตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Considered_R4S_2561_20180626.pdf)R4S 2561ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อ...สังคม” (R4S) ประจำปี 2561217