สกว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเสวนา "การบริหารจัดการงานตำรวจในประเทศอาเซียน: บทเรียนเพื่อการพัฒนาตำรวจไทย"
พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18
คณะกรรมการ สกว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สกว. พร้อมด้วย สนช. - สวพ.ทบ. - คณะนักวิจัย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่ออนาคตยางพาราไทย มุ่งแก้ไขปัญหาราคายาง
สกว. Mobile Application

รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายชุมชนและสังคม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (R4S) ประจำปี 2561

ตามที่โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2561 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนได้พิจารณาและมติเห็นสมควรสนับสนุนนักวิจัยดังต่อไปนี้ ให้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ดร. ประทาน ศรีชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. ดร. พัดชา เศรษฐากา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3. ดร. พิเชษ ธีรานุสนธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดร. วุฒิชัย รสชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. ดร. สุทธิภา วงศ์ยะลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6. ผศ.ดร. กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
7. ผศ.ดร. ณรงค์ พลีรักษ์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. ผศ.ดร. พลเดช เชาวรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9. รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10. อาจารย์ วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
11. อาจารย์ สานิต ฤทธิ์มนตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ฝ่ายชุมชนและสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศผลการพิจารณาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อ...สังคม” (R4S) ประจำปี 2561239

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01

banner-011-01

TRF Index ประจำปี 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

07989101
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
2272
4603
10467
34101
82973
156814
7989101

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1