สำรวจการจ่าย “ซะกาต” ของชาวมุสลิมในประเทศไทย

“การจ่ายซะกาต” เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ชาวมุสลิมต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความเมตตา การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฯลฯ โดยการจ่ายซะกาตนั้นนอกจากจะมีส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้จ่ายแล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความมั่งคั่งในทรัพย์สินและรายได้ไปยังกลุ่มบุคคลที่ยากไร้ขัดสน และส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของเงินซะกาตในการแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรมุสลิม แต่ก็ยังขาดงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายซะกาตของชาวมุสลิมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

“ภาษีเงินได้ในประเทศไทย ลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำ”

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกลไกทางการคลังอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และยังถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาล ที่จะนำเงินรายได้เหล่านี้มาจัดสรรให้เกิดบริการทางสังคมและสาธารณูปโภค เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามจากงานศึกษาของธนาคารโลก พบว่าระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ของไทยในปัจจุบัน มีความไม่เป็นธรรมอยู่สูง เนื่องจากระบบได้เปิดช่องว่างให้ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน ไม่ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมาก การปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีเงินได้จึงเป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมาก แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีอื่นๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากการขาดข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเป็นแนวทางและขาดแผนการปฏิรูปที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อ "ทุนไทย" ออกไปลงทุนในต่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยอย่างไร ?

ในยุคสมัยแห่งโลกาภิวัฒน์ ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็น ทุน แรงงาน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีภายใต้ระเบียบโลกที่กำกับโดยแนวคิดเสรีนิยมใหม่ การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations) หรือการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนในประเทศต่างๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ ทั้งในประเทศแม่และประเทศผู้รับการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม...

“ใบมะม่วงหิมพานต์” ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในสัตว์ทดลอง

“มะม่วงหิมพานต์” ถ้าหากกล่าวถึงชื่อนี้ อาจทำให้หลายท่านนึกถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นอันดับแรก ด้วยรสชาติ และคุณประโยชน์ต่างๆ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ใบของต้นมะม่วงหิมพานต์ก็มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและเส้นใยสูง เพื่อช่วยการหมุนเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจากมะม่วงหิมพานต์” ได้ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ผสมเส้นใยในสัตว์ทดลอง ผลการศึกษาพบว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์ มีแนวโน้มที่จะลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และลดความบกพร่องในการทำงานของสมองที่ขาดเลือดได้

อ่านเพิ่มเติม...

เฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน ด้วยสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัย

ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัญหาหมอกควันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปัญหาไฟป่า ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรม การเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เชื่อมโยงไปถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดมุมมองการลงทุนใน"ประเทศเมียนมาร์"

เมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศขาเข้าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam) โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งจากความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นตัวดึงดูดเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาอีกด้วย นอกจากนี้รัฐบาลเมียนมาร์ ยังได้มีการออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ตัวเลขการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

“เครื่องล้างเกลือในแมงกะพรุนดอง เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย”

“แมงกะพรุน” ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ฯลฯ เมื่อชาวประมงจับแมงกะพรุนได้แล้วมักจะใช้การดองหรือแช่ในน้ำเกลือจนมีความเข้มข้นของเกลืออยู่ประมาณ 16-25% เพื่อเป็นการถนอมอาหาร ซึ่งก่อนการบริโภคจะต้องนำแมงกะพรุนที่ผ่านการดองเกลือมาล้างเอาเกลือออกเพื่อให้หายเค็ม โดยความเข้มข้นของเกลือก่อนบริโภคควรมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 จึงจะสามารถรับประทานโดยไม่รู้สึกว่าเค็ม สำหรับวิธีการล้างเกลือจะต้องมีการนำแมงกะพรุนไปแช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืน แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดพร้อมกับการขยำและบีบนวดไปด้วยหลายๆรอบ

อ่านเพิ่มเติม...

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมยานยนต์

“อุตสาหกรรมยานยนต์” ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจ้างงาน การผลิตและการส่งออก ฯลฯ การส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ผ่านมา มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม และมีผลทำให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และการผลิตชิ้นส่วนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณการผลิตและปริมาณการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

ให้ภาพเล่าเรื่อง! จิตรกรรมสะท้อนวิถีชีวิตชาวมุสลิมในสยาม

จิตรกรรมฝาผนังที่ถูกค้นพบครั้งแรก เป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นเมื่อ 1500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบที่เกาะครีต ประเทศกรีซ ชิ้นที่สำคัญที่สุด มีชื่อว่า “The Toreador” ซึ่งเป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัว ส่วนงานชิ้นอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะในประเทศอียิปต์และประเทศโมร็อกโก ส่วนจิตรกรรมของอิสลาม เป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก ถูกพบเป็นครั้งแรกที่ Qasr Amra ซึ่งเป็นปราสาทกลางทะเลทราย Umayyads วาดขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 8 แล้วจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนเรื่องราวของชาวมุสลิม ในสังคมสยามเป็นอย่างไร..?

อ่านเพิ่มเติม...

การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

“อุตสาหกรรมยานยนต์” ในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐ เช่น การบังคับใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ ในช่วงทศวรรษ 1970-1999 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ถือว่ามีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตระดับโลก บริษัทผู้ผลิตยานยนต์หลายรายได้เลือกเข้ามาลงทุนในฐานการผลิตในประเทศไทย และจัดการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในฐานการผลิตอื่นเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 4