ความสามารถในการแข่งขันด้าน“ภาษี”ของไทยในอาเซียน

“ภาษี”เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจลงทุนทางตรงในต่างประเทศ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแรงจูงใจทางด้านภาษีมีผลกระทบต่อการเพิ่มระดับการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลยังถือเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้ของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามหากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเกินไป อาจนำมาซึ่งการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีของบรรษัทข้ามชาติ เพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายทางด้านภาษีของรัฐบาลจึงมีความสำคัญ ทั้งต่อการรักษาระดับความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นเครื่องมือในการหารายได้ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างศักยภาพการแข่งขันให้ “สัญลักษณ์ฮาลาล” ไทย

“สัญลักษณ์ฮาลาล” ที่ปรากฏอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นหลักประกันที่สร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพให้กับผู้บริโภคชาวมุสลิม และยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม เนื่องจากตลาดผู้บริโภคมุสลิมเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจำเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมสัญลักษณ์ฮาลาลของไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ด้านการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ให้สัญลักษณ์ฮาลาลไทยมีความน่าเชื่อถือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

“ถ่านกัมมันต์” ป้องกันเชื้อรา ยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าเกษตร

“ถ่านกัมมันต์” เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการแยกสิ่งสกปรกและโลหะหนักทั้งที่อยู่ในสภาพของเหลวและของแข็ง งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาถ่านกัมมันต์ที่สามารถดูดซับและปล่อยไอของน้ำมันหอมระเหย สำหรับใช้เป็นสารป้องกันเชื้อรา ชะลอการเน่าเสียของวัตถุดิบทางการเกษตรทดแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากวิธีนี้สามารถยืดอายุวัตถุดิบทางการเกษตรในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาได้ นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนต่ำพร้อมทั้งได้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี ผลการวิจัยพบว่า ไอน้ำมันหอมระเหยที่ปล่อยออกมาจากถ่านกัมมันต์สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา อีกทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของผลแก้วมังกรได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

MICE City โอกาสใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในแต่ละประเทศ หลายประเทศมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภูมิภาคที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในอาเซียน มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสเติบโตสูงอันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของทวีปเอเชีย นอกจากนี้จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนที่ของเงินทุนและแรงงาน ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดึงดูดนักลงทุนได้จากทั่วทุกมุมโลก

อ่านเพิ่มเติม...

ทะเลไทยไม่ได้มีดีแค่ "ชายหาด"

ในช่วงวันหยุดแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากออกไปพักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานด้วยการนั่งอาบแดดบนชายหาด หรือรับประทานอาหารทะเลจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติกลมกล่อม พร้อมกับดื่มน้ำผลไม้เย็นๆ ให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นรับกับบรรยากาศริมทะเลแสนสบาย ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รู้หรือไม่ว่า อาหารอะไรที่สามารถพิชิตใจนักท่องเที่ยวริมชายหาดได้มากที่สุด? หลายๆคนคงคิดว่า ต้องเป็น“หมึกย่างหรือกุ้งเผาแน่เลย” แต่ในความเป็นจริงนั้น...จะใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่า ไปหาคำตอบกันได้จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านอุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

อ่านเพิ่มเติม...

สังคมสูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภค

การบริโภคถือเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการใช้จ่าย โดยปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน มีทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคม ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า “การบริโภค” ถูกกำหนดจากอำนาจซื้อของผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะที่แบบแผนการใช้จ่ายจะถูกกำหนดมาจากปัจจัยทางสังคม ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมของผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น อายุของผู้บริโภค ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

“เกาะสมุย” ต้นแบบแห่งเมืองคาร์บอนต่ำ

"เกาะสมุย" หนึ่งในเกาะยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยน้ำทะเลสีฟ้าครามที่มองแล้วสดชื่น ผสานกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางเข้ามาพักผ่อนยังเกาะแห่งนี้ จากความนิยมของสถานที่แห่งนี้ ทำให้เกาะสมุยได้รับคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น พื้นที่นำร่องในการ "ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว" ตามแนวคิด 7 Greens ในปี พ.ศ.2552 นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยพลังงานแห่งเอเชียและแปซิฟิก ยังได้คัดเลือกให้เกาะสมุยเป็นต้นแบบ "เมืองคาร์บอนต่ำ" ในปี พ.ศ. 2555 อีกด้วย จึงได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในเกาะสมุย ได้แก่ การเดินเท้าและการใช้จักรยาน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศบนเกาะสมุย

อ่านเพิ่มเติม...

“ระบบอุปถัมป์” โครงสร้างแห่งการทำลายป่า บนเกาะสุมาตรา

การดำเนินธุรกิจมักจะมาพร้อมกับการคอร์รัปชัน ด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ทำให้การแข่งขันและการทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ทุกพื้นที่ของโลก ในบางครั้งรูปแบบของการคอร์รัปชันถูกบดบังด้วยอำนาจบางอย่าง บางครั้งการคอร์รัปชันมาในรูปแบบของเครือข่ายที่ได้รับผลประโยชน์กันเป็นวงกว้าง จนไม่สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เหล่านี้ จึงเป็นสาเหตุของการทำลายในหลายๆครั้ง ซึ่งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ก็เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

Reverse Takeover สร้างหรือทำลายความมั่งคั่ง

หลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า “Takeover” จากข่าวสารการลงทุน แต่ก็อาจจะสงสัยว่า “Takeover” นั้นคืออะไร ดีหรือไม่ดีอย่างไร วันนี้เราจะพาท่านมาหาคำตอบกัน งานวิจัยเรื่อง “การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับในตลาดทุนสิงคโปร์และไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของการเข้าจดทะเบียนทางอ้อม หรือที่เรียกว่า Reverse takeover (RTO) ต่อความมั่งคั่งของนักลงทุน โดยทำการศึกษาการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และไทย ผ่านการรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ.2009-2014

อ่านเพิ่มเติม...

“นิทานพื้นบ้าน” สิ่งใกล้ตัวที่ช่วยเสริมทักษะการอ่านได้เป็นอย่างดี

“In another life/ In the different world...” การเข้าใจและแปลความหมายภาษาอังกฤษยังคงเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยในปัจจุบัน บางครั้งก็เกิดกระแสของการแปลความหมายผิดจนเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียล เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกที่เราใช้และคุ้นชินกับมัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘ภาษาอังกฤษ’ มีความจำเป็นต่อเราอย่างยิ่ง การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2