บ้านแห่งนวัตกรรม...”Innovative House”

  • พิมพ์

 

ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร” สกว.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม โดยทั่วไปงานวิจัยที่นำไปแก้ปัญหาในทางอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งที่ได้มา คือ Output ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ Know How, Technology, Process หรือ Product ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะหยุดอยู่แค่จุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทาง Innovative House ต้องการจะผลักดันนั้นก็คือ การทำให้เกิด Outcome โดยการจัดการจาก Know How, Technology, Process จนได้มาเป็นตัว Product และจาก Product สู่ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความสำคัญของ 4 อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวและแป้ง ผักและผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารทะเล โดยได้ใช้ตราสัญลักษณ์ Innovative House คือ ตราสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นผ่านบริบทการทำงานของชุดโครงการฯ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นตรารับรองคุณภาพสินค้า และเอกลักษณ์ของสินค้าว่าผ่านกระบวนการวิจัย โดยได้วางแนวทางของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการวิจัยว่าต้อง “วิจัยได้ ขายได้ ไปได้” ซึ่งเป็นแนวทางที่เราจะอธิบายให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจและเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะลงมือร่วมงานวิจัยกัน 

บ้านแห่งนวัตกรรม หรือ Innovative House ภายใต้แนวคิด Shift & Go Beyond Boundaries เพื่อสร้างสรรค์ระบบการทำวิจัยรูปแบบใหม่ที่นอกกรอบ ด้วยกรอบแนวคิดที่ต้องการจะผลักดันให้เกิด Outcome นี้เอง ทาง Innovative House จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการดังกล่าว จึงได้มีการนำตรา Innovative House มาใช้เพื่อเป็นตรารับรองคุณภาพสินค้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม และขายได้ในเชิงพาณิชย์ นำไปสู่ระบบการทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นทาง Innovative House เน้นรูปแบบการทำงาน ที่อาศัยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเป็นฐานความรู้ (Knowledge Based) สำหรับพัฒนา แก้ไข และ/หรือปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งในอนาคตต่อไป จากก้าวย่างการทำงานของ Innovative House มาประมาณ 5-6 ปี ทำให้เกิดงานวิจัยดี ๆ มากมายที่สามารถนำไปขายได้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังตัวอย่างของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้เห็นความสำคัญของงานวิจัยและได้ร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งผ่านสินค้าดี ๆ จากบ้านนักคิด ไปสู่มือของผู้บริโภค เช่น บริษัทมูร่าห์ แดรี่ จำกัด บริษัท บานาน่า โซไซตี้ จำกัด บริษัท ขนมขบคิด จำกัด บริษัทโทฟูซัง จำกัด เป็นต้น จากความสำเร็จของหลาย ๆ บริษัทที่ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือทำให้ผู้ประกอบการเริ่มเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น จนเกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ Innovative House มากกว่า 50 บริษัท ที่พร้อมจะสรรค์สร้างสินค้าดีๆ ส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป 
 

แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย    ฉบับที่ : 103    หน้าที่ : 04