ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 143 “รังสรรค์อาหารพื้นถิ่น... กินตามภูมินิเวศ”

Research Community Issue 143

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 143 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

“รังสรรค์อาหารพื้นถิ่น...กินตามภูมินิเวศ”

ประชาคมวิจัยฉบับรับปีใหม่ยังคงเน้นเรื่องชุมชนและความยั่งยืน แต่เปลี่ยนมุมมามองอีกด้าน เป็นเรื่องอาหารกับการดูแลฐานทรัพยากร สร้างความมั่นคงอาหารชุมชน ผนวกกับวัฒนธรรมอาหารที่สอดรับกับภูมินิเวศ การสร้างคุณค่าใหม่และมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพื้นถิ่น สะท้อนไปสู่การมีอาชีพเสริมที่มั่นคงของสมาชิกในชุมชน การสร้างโอกาสใหม่เพื่อรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารไทย

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นทั้งพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติและป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโผล่วง เคารพและศรัทธา ดูแลรักษาอย่างสำนึกบุญคุณของผืนป่า ดินและน้ำที่เป็นทุนเริ่มต้นของชีวิต กระบวนการผลิตพืชจึงคล้อยตามความเชื่อและวัฒนธรรม เกิดเป็นความมั่นคงอาหารของชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่มองฐานทรัพยากรเป็นทุน ทำให้การรักษา ฐานทรัพยากรตามวิถีชีวิตดั้งเดิมต้องปรับให้มีแนวปฏิบัติของครัวเรือนและชุมชนร่วมกันเพื่อดำรงความอุดมสมบูรณ์และปลอดสารตกค้างในดิน

เมืองร้อยเกาะ… สมญาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่า เขา ที่ราบ ชายฝั่งและทะเล นำมาซึ่งภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นที่บางส่วนแทบขาดการถ่ายทอดในปัจจุบัน สกว. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สืบค้นและบันทึกเพื่อการค้นคว้าต่อไป

การสร้างเศรษฐกิจผ่านปากท้องที่น่าสนใจ 2 โครงการ โครงการแรกเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทยจากเมนูและพืชถิ่นชายแดนใต้สู่ผู้บริโภคชาวจีน อีกโครงการเป็นการรังสรรค์อาหารฟิวชันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นการสร้างการรับรู้ คุณค่าใหม่ และมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย

สัมภาษณ์พิเศษ

 นายแพทย์ ภักดี สืบนุการณ์ เรื่องเล่าจากโรงพยาบาล สู่ลุ่มน้ำหลัก - ผักหญ้า - ป่าชุมชน

เชฟหนุ่ม : วีระวัฒน์ ตรัยเสนวรรธน์ “ผักพื้นถิ่น” คุณค่าและภูมิปัญญาที่ซุกซ่อนอยู่

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ http://rescom.trf.or.th