ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 141 “LOGISTICS โลจิสติกส์วิจัย”

Research Community Issue 141

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 141 กันยายน - ตุลาคม 2561

“LOGISTICS โลจิสติกส์วิจัย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ริเริ่มสนับสนุนการวิจัยด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่สมัยที่ รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม และมอบหมายให้ รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย (ปัจจุบัน ศฤงคารินทร์) เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ

การบริหารจัดการงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ได้ปรับรูปแบบและขยายงานเป็นชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหนึ่งในกลุ่มทุนวิจัยมุ่งเป้า อยู่ในความดูแลของ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการวิจัยมุ่งเป้า ตั้งแต่ปี 2555 และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช รับผิดชอบดูแลต่อมา ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

ประชาคมวิจัยฉบับนี้ นำเสนอผลงานวิจัยบางส่วนจากงานวิจัยโลจิสติกส์ทั้งหมดของชุดโครงการซึ่งมีความหลากหลายครอบคลุมมาก ดังปรากฏในบทสัมภาษณ์ รศ. ดร.ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : รศ. ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จับตาโลจิสติกส์ไทย ไอเดียวิจัยจากภาคเอกชน และ คุณเกริกกล้า สนธิมาศ จี้นักวิจัยให้หาผู้ใช้ประโยชน์ แก้ Solution โลจิสติกส์ในพื้นที่จริง

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ http://rescom.trf.or.th