ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 140 “Biosensors ไบโอเซนเซอร์”

Research Community Issue 140

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 140 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

“Biosensors ไบโอเซนเซอร์”

ประชาคมวิจัยฉบับที่ 140 ว่าด้วยเรื่องเซนเซอร์ หรือตัวบ่งชี้ทั้งทางเคมีและชีวภาพ เป้าหมายของการพัฒนาเซนเซอร์เพื่อใช้ประโยชน์มีหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต การตรวจสอบติดตามเชื้อและโรค ความปลอดภัยอาหาร เป็นองค์ประกอบใน precision agriculture การพัฒนานวัตกรรมสู่การพาณิชย์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมาย

ตัวอย่างผลงานวิจัยด้านสุขภาพ อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์โรคเบาหวานรูปแบบใหม่ 3 แบบ การประดิษฐ์เซนเซอร์เคมีบนผ้าประเภทวัสดุผสมพอลิเมอร์และท่อนาโนคาร์บอนให้เป็นเทคโนโลยีการวัดกลิ่นที่สวมใส่ได้ สามารถใช้ประเมินสุขภาพของผู้สวมใส่ และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีต้นตอมาจากภาวะเกิดโรค การตรวจวัดปริมาณไบโอเจนิกเอมีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสันที่พัฒนาโมเลกุลเซนเซอร์ที่ตรวจวัดโมเลกุลสารเคมีได้ด้วยตาเปล่า นำมาตรึงบนวัสดุที่เหมาะสมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานทั้งในถิ่นทุรกันดาร หรือผู้ป่วยสามารถใช้ตรวจติดตามปริมาณสารบ่งชี้ได้ด้วยตนเอง อีกผลงานเป็นการเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โดยใช้ระบบเซนเซอร์ร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์สามมิติ สร้างมือเทียมที่ขยับได้ด้วยสัญญาณจากตัวผู้พิการ

ด้านเกษตร มีการพัฒนาระบบเซนเซอร์ทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียมในดิน โดยใช้ระบบการวัดความเปลี่ยนแปลงของสีกับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า จากพื้นที่ของเกษตรกรส่งสัญญาณสู่ระบบคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญจะวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ทันทีผ่านระบบ IoT ที่กำลังพัฒนา

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ปรับระบบประเมิน... ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ http://rescom.trf.or.th