ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 139 “14 ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560”

Research Community Issue 139

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย

ฉบับที่ 139 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

“14 ผลงานวิจัยดีเด่น สกว.
ประจำปี 2560”

ประชาคมวิจัยฉบับผลงานเด่น สกว. นำเสนอ 14 ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 ด้านนโยบาย 4 ผลงาน ด้านพาณิชย์ 2 ผลงาน ด้านชุมชนและพื้นที่ 4 ผลงาน และด้านวิชาการ 4
ผลงาน

ผลงานทั้ง 14 รายการ ฉายภาพจุดเน้นที่ สกว. ให้ความสำคัญกับคน สังคม และนวัตกรรม ในมิติต่างๆ

เรื่องเด่นประจำฉบับ

สัมภาษณ์พิเศษ : ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ปรับระบบประเมิน... ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ http://rescom.trf.or.th