ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 133 “เปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืน”

 

 Cover 201801181649

ความยั่งยืน เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อันประกอบด้วยความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืน 

ประชาคมวิจัย ได้ประมวลองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย พร้อมข้อสังเคราะห์ที่สอดคล้องต่อการบรรลุวิสัยทัศน์มั่งคั่ง และมั่นคง ใน 2 ฉบับที่ผ่านมา 

ความหมายกว้าง ๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ได้ถอดความจากข้อสรุป Brundtland Report (1987) ว่าเป็น “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่มีผลกระทบทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” แนวทางนี้ได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 17 เป้าหมาย ที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติคาดว่าจะบรรลุผลในปี 2030 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในประชาคมวิจัยได้ที่ ... http://rescom.trf.or.th