ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 129 "พลังงานทดแทน... ทางเลือกสู่ทางรอด"

Rescom-201702211136

ความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประชาคมวิจัยฉบับนี้จะมา update สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย รวมถึงทางเลือกและความเสี่ยงของความมั่นคงด้านพลังงาน รศ. ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์วัฒนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ประสานงาน “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.” ฉายภาพพลังงานที่ใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและครัวเรือน แหล่งที่มาของพลังงานแต่ละชนิด ต้นทุน ความแปรปรวนและความเสี่ยง ความจำเป็นในการวางแผนด้านพลังงานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ จากผลการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายทุกระดับ  ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://rescom.trf.or.th

ที่มา : http://rescom.trf.or.th

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (129_SepOct2559.pdf)129_SepOct2559.pdfประชาคมวิจัย ฉบับที่ 129 \\\"พลังงานทดแทน... ทางเลือกสู่ทางรอด\\\"555