ทุนวิจัยและพัฒนา

  • พิมพ์

 

ลักษณะทุน

           เป็นทุนที่เน้นการนำผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชิงระบบ กล่าวคือ พิจารณาแต่ละเรื่องว่าเป็นระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องวิจัยทุกส่วนของระบบนั้น รวมทั้งเทคโนโลยีและด้านที่ไม่ใช่เทคโนโลยีด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคมการตลาด กฎหมาย ภาษี ฯลฯ


           โครงการวิจัยใหญ่แต่ละเรื่อง (ซึ่ง สกว.เรียกว่า "ชุดโครงการ" หรือ research program) จึงประกอบด้วยโครงการ (หรือ Projects) หลายสิบโครงการในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายรวม (overall goals) อันเดียวกัน และการวางแผนวิจัยของแต่ละ Project จะต้องทำโดยมีการหารือร่วมระหว่าง project เพื่อให้แน่ใจว่าoutput ของแต่ละ project สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนองปัญหาที่แท้จริง ทุนประเภทนี้ดำเนินงานโดยฝ่าย 1-5

 


- ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)


- ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2)


- ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3)


- ฝ่ายชุมชน (ฝ่าย 4)


- ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

 

ตัวอย่างทุนวิจัยของ สกว.       

 

ระดับปริญญาโท

     - โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     - โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

     - โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท:IBPG

 

 

ระดับปริญญาเอก

     - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

     - โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)

     - โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN)

 

 

ระดับหลังปริญญาเอก

     - ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

 

 

 ​