แนวคิดใหม่สู่การแก้ปัญหาโลกร้อนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

          re2556-099องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวและเผยแพร่หนังสือ “Future Prefect” เป็นครั้งแรกในการประชุม Rio+20 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60,000 คน จากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนจากนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

          มีบทความจาก การศึกษาวิจัยด้านการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี 2550-ปัจจุบัน โดยท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก โดยเสนอบทความยกตัวอย่างสังคมพอเพียงในชุมชน และภาคบริการของประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด และชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท จ.ชุมพร ที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตการบริโภคโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society)                                                                          

          องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดการประชุมสหประชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nation Conference on Sustainable Development-UNCSD) หรือ RIO+20 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อย้ำการให้คำมั่นทางการเมืองที่ทำขึ้นใหม่สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเมินกระบวนการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ลดช่องว่างที่เหลืออยู่ในการปฏอบัติตามผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดหลักๆของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งระบุหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ และที่กำลงจะเกิดขึ้น เอกสารผลลัพธ์จากการประชุม คือ “The Future We Want” หรือ อนาคตที่เราต้องการซึ่งผู้นำ 79 ประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันลงนามรับรองแนวปฏิบัติที่สำคัญที่จะนำไปสู่รูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ในการประชุม Rio+20 นี้องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวหนังสือFuture Perfect เป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60,000 คน จากประเทศสมาชิก 191 ประเทศ หนังสือนี้ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจากนักวิชาการและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) โดยท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทยและดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก โดยนำเสนอบทความเรื่องClimate change mitigation through oriental wisdom and human developmentไว้ในหัวข้อ Environment : legal and ethical issues ของหนังสือ Future Perfectบทความดังกล่าวได้ยกตัวอย่างสังคมพอเพียงในภาคชุมชนและภาคบริการของประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านเปร็ด จ.ตราด และชุมพรคาบาน่า รีสอร์ทจ.ชุมพร ที่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธในการปฏิบัติสามารถใช้เป็นต้นแบบในการนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และได้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใช้แนวทางทางกระแสหลัก อาทิ กลไกทางตลาด กลไกทางสถาบัน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหานั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่อาจยังไม่เพียงพอ หากมีการดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ หากมีการดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจไปพร้อมกัน จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนโยบายที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และแก้ปัญหาความไม่ยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรลงได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งที่จะนำไปสู่อนาคตที่เราต้องการ

          บทความที่เสนอในหนังสือ Future Perfect นี้เป็นผลการศึกษาวิจัยด้านการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี 2550-ปัจจุบัน ได้แก่ โครงการการสังเคราะห์วิธีคิด และแนวทางจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออก โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก และโครงการการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันและยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ