ทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่ง

re2554-037            จากข้อมูลการศึกษาภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ของโครงการ BRT ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำให้ทราบว่าพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ พบโลมาสีชมพูซึ่งถือเป็นพระเอกของทะเลแห่งนี้ และยังเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลแห่งนี้ด้วย

 

            การวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เริ่มมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่หลายครั้ง จนนำมาสู่โครงการจัดทำทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และปะการังชายฝั่ง ซึ่งถือเป็นการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก

 

            โครงการจัดทำทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายด้วยกันคือ โครงการ BRT และบริษัทโททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์ มูลนิธิโททาล สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นแกนหลักในการสนับสนุนทุน และมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนในการจัดทำทุ่น กำหนดจุดวางแนวทุ่น และการดำเนินการวางทุ่น และที่สำคัญที่สุดคือชุมชน ซึ่งจะมีบทบาทในการดูแลทุ่น และดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ โดยวัตถุประสงค์ของการวางทุ่น คือ การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของโลมาสีชมพู แนวหญ้าทะเล และแนวปะการังชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด

 

            การวางแนวทุ่นกำหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์ใช้ทุ่นทั้งหมด 30 ลูก ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณเกาะผี ซึ่งเป็นเขตรอยต่อทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจนถึงอ่าวท้องโหนดบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ ชุมชนตำบลท้องเนียน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีบทบาทหลักในการดูแลรักษาแนวทุ่นแนวนี้ ได้มีการแบ่งการดูแลทุ่น โดยให้มีผู้ดูแลประจำแต่ละทุ่น เป็นจำนวน 30 คน แนวทุ่นจะช่วยในการบอกเขตที่อยู่ และแหล่งหาอาหารของโลมาสีชมพู ซึ่งเรือนำเที่ยวสามารถมาจอดในบริเวณเขตแนวทุ่นเพื่อรอชมโลมาได้ และนอกจากนี้แนวทุ่นยังเป็นแนวเขตหลักที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันเรือประมง และเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่จะเข้ารบกวนในบริเวณที่มีโลมาสีชมพูอาศัยอยู่ด้วย

 

 

​