ระดมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนระยอง

re2555-122คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 36.14 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2555) โดยใช้แนวทางการศึกษาจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ในปี 2550-2552 และจะนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกัน สำหรับพื้นที่ศึกษาจะขยายให้ครอบคลุม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง และอำเภอนิคมพัฒนำ จากเดิมที่ศึกษาไว้เฉพาะพื้นที่เทศบาลมาบตาพุด

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ใช้ข้อมูลการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศำสตร์ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจาราณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรง อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยองเพื่อเป็นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกด้วย