การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ "วิจัยได้... ขายจริง"

"งานวิจัยชุดนี้เป็นการผนวกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับข้อมูลวิจัยด้านธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ"

ผู้ประสานงาน / หัวหน้าโครงการ

  • ผศ. ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (ผู้ประสานงาน)
  • ผศ. ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิต (หัวหน้าโครงการ)
  • ผศ. ดร.โสภาค สอนไว (หัวหน้าโครงการ)
  • ผศ. ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา (หัวหน้าโครงการ)
  • ผศ. ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร (หัวหน้าโครงการ)
  • ผศ. ดร.เกตุการ ดาจันทา (หัวหน้าโครงการ)

เครือข่ายสถาบันร่วมวิจัย

  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับ SMEs จำนวน 88 บริษัท

ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยปี 2560 มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าส่งออกอาหารไทยน่าจะแตะที่ตัวเลข 2 ล้านล้านบาท (ที่มา: วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิมพ์เป็นปีที่ 56 ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2557) ซึ่งอุตสาหกรรมระดับ SMEs ยังคงรูปแบบการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้วยราคาและต้นทุนที่ต่ำ จึงทำให้ไม่สามารถยกระดับการสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจขงตนเอง ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs หลายรายไม่สามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้ ขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความเข้าใจทางด้านอาหาร เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารโดยตรงภายในโรงงาน ขาดข้อมูลการตลาดที่จะสนองตอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค จึงส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับ SMEs นำกระบวนการวิจัยเข้าไปพัฒนากลุ่ม SMEs เหล่านี้ให้สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ "วิจัยได้... ขายจริง" จึงมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจควบคู่กัน ต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง สร้างให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กให้เข้าถึงและนำนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "วิจัยได้... ขายจริง" ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจ รวมทั้งผลักดันให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน "ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558" หรือที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (ISBN 978-616-7739-88-5)ISBN 978-616-7739-88-5ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558338