ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
รองผู้อำนวยการด้านการบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ
ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและพัฒนานักวิจัย และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในระบบวิจัยและนวัตกรรม และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอุตสาหกรรม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562